Công văn số 15456/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 15/11/2017 v/v chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xá

Chủ đề   RSS   
 • #475859 24/11/2017

  Công văn số 15456/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 15/11/2017 v/v chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xá

  Ngày 15/11/2017  Bộ Tài chính ban hành công văn số 15456/BTC-TCT về chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

  Trong Công văn, Bộ Tài chính ế có nêu:

  Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân theo theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 và Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 (thay thế) giữa cơ quan Đăng ký đât đai và cơ quan Thuế đã đạt được kết quả tổt, giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ, được người dân và xã hội đảnh giá cao. Đặc biệt, trong năm 2016, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường và UBND các tỉnh/ thành phổ đã phối hợp chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế triển khai thí điểm việc kết nối liên thông điện tử tại 8 tỉnh/TP, giúp làm giảm số ngày giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

  Hiện nay, ngành thuế đã nâng cấp hệ thổng trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuể và cơ quan Đăng ký đất đai tập trung cho tất cả các tỉnh/thành pho trên toàn quốc theo đó đảm bảo duy trì kết nổi trao đổi của 8 tỉnh đã kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xáèựỉịnh nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình và sằn sàng kết nối ítrao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Đăng ký đẩt đai và cơ quan Thuể các tỉnh/thành phố chưa triển khai trao đổi thông tin theo hình thức điện tử.

  Để đảm bảo duy trì việc liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân và tiến tới triển khai thực hiện kết nổi trao đổi thông tin theo hình thức điện tử, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/ thành phổ phối họp với Bộ Tài chính:

  1. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên địa bàn phối họp chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai người dân, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin điện tử giữa hai cơ quan.

  2. Phổi hợp tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể:

  - Chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai phối hợp với cơ quan Thuế trong việc hướng dẫn người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với hồ sơ chuyển đổi, chuyến nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) lấy xác nhận của UBND xã/phường miền trung trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển quyền sử dụng đất (nếu có) gửi kèm hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, đồng thời đề nghị cơ quan Đăng ký đất đai kiểm soát thông tin này trước khi gửi hồ sơ sang cơ quan Thuế để cơ quan Thuế có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  - Chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên địa bàn thống nhẩt nội dung hướng dẫn và niêm yểt công khai các hồ sơ tài liệu cần có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, trong đó có các giấy tờ chứng minh trường hợp miễn giảm để cơ quan Thué có đủ căn cứ để xác định đối tượng miễn giảm và số thuế được miễn, giảm đối với các trường hợp được miễn giảm thuế theo qui định pháp luật.

  Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn sự phổi hơp của UBND các tỉnh/thành phổ./.

   

   
  2732 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận