Công văn của Tổng cục Thuế số 4443/TCT-KK ngày 27/10/2015 v/v khấu trừ thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #405225 04/11/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn của Tổng cục Thuế số 4443/TCT-KK ngày 27/10/2015 v/v khấu trừ thuế GTGT

   Không cho phép bù trừ thuế GTGT đầu vào với số thuế bị truy thu 
   
  Công văn của Tổng cục Thuế số 4443/TCT-KK ngày 27/10/2015 v/v khấu trừ thuế GTGT
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1359/CT-TTrT ngày 18/9/2015 của Cục Thuế tỉnh cà Mau về việc xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đôi với Công ty co phần dược Thịnh Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ điểm 1, điểm 2 Mục VII Phần c Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; khoản 1, khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế;
   
  Căn cứ các quy định và hướng dẫn hiện hành, thì:
   
  ➡ Trường họp người nộp thuế có số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời có số thuế GTGT bị truy thu, phạt thì KHÔNG ĐƯỢC BÙ TRỪ GIỮA SỐ THUẾ GTGT BỊ TRUY THU, PHẠT VỚI SỐ THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ
   
  Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Cà Mau tại công văn số 1359/CT-TTrT ngày 18/9/2015, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Cà Mau không thực hiện bù ữừ số thuế GTGT truy thu, phạt với số thuế GTGT còn được khấu trừ của Công ty cổ phần dược Thịnh Phát.
   
  Trường hợp trong quá trình quản lý thu thuế Cục Thuế tỉnh Cà Mau nhận thấy có các dấu hiệu rủi ro về thuế theo hướng dẫn tại các công văn: công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/2/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế, công văn số 11797/BTC-TCT ngàỵ 22/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và bổ sung nội dung công văn số 1752/BTC-TCT, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tai chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT thì đề nghị Cục Thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.
   
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
   
  Nguyễn Đại Trí 
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC (BTC);
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu VT, KK (2b)

  Tập tin PDF, tại đây

   
  3064 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận