Công văn 742/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2017 về điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #446651 16/02/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 742/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2017 về điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu

  KHÔNG CÓ NHÀ XƯỞNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NGUYÊN LIỆU NSXXK, đó là nội dung được Tổng cục Hải quan trả lời theo  
   
  Công văn 742/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2017 về điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu
   
  Kính gửi: Công ty TNHH VMV Châu Á
   
  (Số 205 Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng)
   
  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 122016/VMV ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH VMV Châu Á về việc vướng mắc giải quyết miễn thuế hàng hóa SXXK theo Luật số107/2016/QH13. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
   
  1. Tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế.
   
  Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định một trong các cơ sở để xác định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khấu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khấu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.
   
  Vấn đề này, ngày 08/12/2016 Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 11567/TCHQ-TXNK, theo đó cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KHÔNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT MÀ THUÊ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC SẢN XUẤT LẠI HOẶC DOANH NGHIỆP CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG HỢP PHÁP ĐỐI VỚI MẶT BẰNG SẢN XUẤT, NHÀ XƯỞNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ.
   
  Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam (kể cả cơ sở sản xuất đi thuê), có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu thì đủ cơ sở để xác định hàng hóa được MIỄN THUẾ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, cá nhân KHÔNG CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KHÔNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT MÀ THUÊ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC SẢN XUẤT LẠI HOẶC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG HỢP PHÁP ĐỐI VỚI MẶT BẰNG SẢN XUẤT, NHÀ XƯỞNG THÌ KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA ĐƯỢC MIỄN THUẾ.
   
  Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH VMV Châu Á được biết và thực hiện./.
   
  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  (Đã ký)
  Nguyễn Ngọc Hưng
   
  2042 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận