Công văn 727/TCT -CS : Về chi phí lương Giám Đốc Cty TNHH MTV, DNTN

Chủ đề   RSS   
 • #374095 13/03/2015

  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Công văn 727/TCT -CS : Về chi phí lương Giám Đốc Cty TNHH MTV, DNTN

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015 Tổng Cục Thuế ban hành công văn trên để nói rõ hơn về việc tiền lương DNTN, Giám Đốc Cty TNHH MTV do chính cá nhân làm chủ có được trừ khi tính thuế TNDN hay không.

  Theo nội dung công văn, Do đặc thù của DNTN và Cty TNHH MTV được thành lập theo luật doanh nghiệp, căn cứ vào thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 thì tiền lương, tiền công của chủ DNTN, của Giám Đốc Cty TNHH MTV do chính cá nhân đó làm chủ ( Không phân biệt có hay không có tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh ) đều không được trừ khi tính thuế TNDN

   
  18431 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
  TRUTH (17/04/2015) vuninhtt (08/04/2015) hieuntvv (07/04/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #382635   11/05/2015

  thohuyth04
  thohuyth04

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 475
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Tổng cục thuế trà lời mâu thuẫn quá, kế toán không biết đường nào mà theo cả. Theo công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 TCT trả lời cục thuế tỉnh Nam Định "Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  “d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

  Tại Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #382734   11/05/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Xóc hơn nữa là công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 cũng đã bị thay thế rồi :|

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ---------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 917/TCT-TNCN
  V/v Chính sách thuế TNCN

  Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

   

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

  Trả lời công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Ngày 3/3/2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 727/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố, trong đó đã hướng dẫn: "khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên". Như vậy, đối với trường hợp cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên nhận được khoản lợi tức phân chia của công ty TNHH một thành viên sau khi nộp thuế TNDN được thực hiện như sau:

  1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015

  Căn cứ Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế TNCN:

  "3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

  a) Tiền lãi cho vay;

  b) Lợi tức cổ phần;

  c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ. "

  Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  "3. Thu nhập từ đầu tư vốn

  Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

  ... c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên),... "

  Căn cứ quy định trên thì, trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

  2. Thời điểm từ ngày 01/01/2015

  Tại Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định điều khoản thi hành:

  "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. "

  Tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/21015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế quy định:

  "3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

  ...c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ"

  Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định:

  "Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành".

  Căn cứ quy định trên, từ ngày 1/1/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

  Công văn này thay thế công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014.

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

   

   

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Cao Anh Tuấn

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  thohuyth04 (12/05/2015)
 • #382767   12/05/2015

  thohuyth04
  thohuyth04

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 475
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Bộ tài chính sai thì lại sửa đổi ngay bằng công văn khác được. Vậy giờ doanh nghiệp làm theo công văn cũ thì sửa đổi như thế nào, hay chỉ đè ra để phạt thôi. Ngán luật của Việt Nam mình lắm rồi, một tháng không biết thay đổi bao nhiêu công văn nghị định. Chắc bỏ nghề quá

   

   
  Báo quản trị |