Công văn 5421/CT-HTr về hạch toán chi phí, khấu trừ thuế GTGT đầu vào các một số khoản CP cho chủ DN là Giám đốc Cty TNHH MTV

Chủ đề   RSS   
 • #449247 11/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 5421/CT-HTr về hạch toán chi phí, khấu trừ thuế GTGT đầu vào các một số khoản CP cho chủ DN là Giám đốc Cty TNHH MTV

  CÔNG TÁC PHÍ CỦA CHỦ CÔNG TY TNHH MTV CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN?
   
  Công văn số 5421/CT-HTr ngày 16/02/2017 v/v hạch toán chi phí, khấu trừ thuế GTGT đầu vào các một số khoản chi phí cho chủ DN là Giám đốc Công ty TNHH MTV.
   
  Theo quy định tại khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ không được trừ khi tính thuế TNDN.
   
  Theo đó, trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV được Công ty thanh toán tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam, nếu có quy định tại HĐLĐ, Thỏa ước lao động, Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng của Công ty đây LÀ KHOẢN CÓ TÍNH CHẤT TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÌ KHOẢN TIỀN NÀY KHÔNG ĐƯỢC HẠCH TOÁN VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ VÀ KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ. 
   
  TOÀN VĂN
   
  Kính gửi: Công ty TNHH Eagle One Enterprise
  Đ/c: Tầng 12A, Toà nhà CDC, số 25 Lê Đại Hanh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
  MST: 0104828119
   
  Trả lời công văn số 02/2016/CVT ngày 26/12/2016 của Công ty TNHH Eagle One Enterprise (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
   
  - Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về chi phí không được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế TNDN:
   
  “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chỉ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  b) Khoản chỉ có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  c) Khoản chỉ nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
   
  ...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
   
  ...2.6.. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
   
  ...b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc., Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
   
  ...d) 'Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vỉên (do một cá nhân làm chủ); ”
   
  - Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 11 Thông tư số 92/2015 /TT-BTC) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:
   
  "... 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
   
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động NHẬN ĐƯƠC TỪ NGƯỜI SỬ DUNG LAO ĐỘNG, bao gồm:
   
  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
   
  ... đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
   
  đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng đế cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; ...
   
  ...Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tống thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập...
   
  đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị. ...”
   
  - Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
   
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy đinh tại Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty là khoản có tính chất tiền lương, tiền công thì:
   
  - Về thuế TNCN: khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được nêu trên KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN của chủ Công ty.
   
  - Về thuế TNDN, thuế GTGT: Công ty KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT, KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN của Công ty khoản chi cho chủ Công ty nêu trên.
   
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
   
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  (Đã ký)
  MAI SƠN 
   
  Nguồn: Cục Thuế Hà Nội 

   
  4767 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận