Công văn 5301/CT-HTr ngày 16/02/2017 về hướng dẫn các trường hợp giảm trừ gia cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #449260 11/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 5301/CT-HTr ngày 16/02/2017 về hướng dẫn các trường hợp giảm trừ gia cảnh

  Công văn số 5301/CT-HTr ngày 16/02/2017 v/v hướng dẫn các trường hợp giảm trừ gia cảnh.
   
  ►►TOÀN VĂN như sau:
   
  Kính gửi: Trung tâm thông báo tin tức hàng không - CN Tổng công ty quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên.
  (Địa chỉ: số 5, ngõ 200 Đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội. MST: 0100108624-009)
   
  Trả lời công văn số 54 TTHK-TCCB ngày 20/01/2017 của Trung tâm thông báo tin tức hàng không - CN Tổng công ty quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên.Công ty TNHH Harmo Việt Nam (sau đây gọi tắt là đơn vị) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
   
  - Căn cứ Tiết C.2 và Tiết d Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:
   
  “c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
   
  c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế
   
  c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kế từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.
   
  c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tình giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tỉnh giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc...
   
  c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận đế đăng kỷ giảm
  trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
   
  d) Người phụ thuộc bao gồm:
   
  d.l) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:
   
  d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng)... ”
   
  Căn cứ quy đinh trên:
   
  Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (con đẻ) nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Cụ thể:
   
  ► 1/ Trường họp người nộp thuế sinh con tháng 9/2015, đến tháng 5/2016 gửi hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm từ tháng 05/2016. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 ngưòi nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 01/2016.
   
  ► 2/ Trường hợp người nộp thuế sinh con tháng 02/2016, tháng 04/2016 về đơn vị công tác, đến tháng 01/2017 gửi hồ sơ đãng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì đơn vị được tạm tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 01/2017. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 ngưòi nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 02/2016.
   
  ► 3/ Trường hợp người nộp thuế sinh con năm 2007, tháng 04/2016 về đơn vị công tác, đến tháng 01/2017 gửi hồ sơ đãng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì đơn vị được tạm tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 01/2017. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 01/2016.
   
  ► 4/ Trường hợp người nộp thuế sinh con tháng 07/2015, đến tháng 04/2016 gửi hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì đơn vị được tạm tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 04/2016. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 01/2016.
   
  Trong các trường hợp nêu trên, người nộp thuế phải đảm bảo ngưòi phụ thuộc là con đẻ chỉ được tính giảm trừ cho 01 người nộp thuế trong năm quyết toán thuế 2016.
   
  Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghi đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.
   
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.
   
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  (Đã ký)
  MAI SƠN 
   
  Nguồn: Cục Thuế Hà Nội 


   
  2683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận