Công văn 49/CT-TTHT ngày 03/01/2017 về khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán với cộng tác viên

Chủ đề   RSS   
 • #448326 28/02/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 49/CT-TTHT ngày 03/01/2017 về khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán với cộng tác viên

  KHÔNG KÝ HĐLĐ, CỘNG TÁC VIÊN PHẢI CHỊU THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ 10%
   
  Công văn số 49/CT-TTHT ngày 03/01/2017 v/v khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán với cộng tác viên
   
  Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khi trả tiền công, thù lao cho cá nhân không ký hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, nếu tổng mức trả từ 2 triệu đồng/lần.
   
  Theo đó, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác (không phải hợp đồng lao động) với các cá nhân để làm cộng tác viên giới thiệu khách hàng cho doanh nghiệp thì khi trả tiền công, thù lao cho các cá nhân này từ 2 triệu đồng/lần trở lên, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.
   
  TOÀN VĂN NHƯ SAU:
   
  Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
  (Đ/c: Số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiến, TP. Hà Nội MST: 0102095561)
   
  Trả lời công văn số 1038/CKDK-TCKT ngày 7/11/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
   
  - Căn cứ Điều 15 Mục 1 Chương III Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định họp đồng lao đồng:
   
  “HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ SỰ THOẢ THUẬN GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM CÓ TRẢ LƯƠNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG.”
   
  - Căn cứ Thông tự số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quỵ định chi tiết một sổ. điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
   
  + Tại tiết c Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:
   
  “c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thế thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. ”
   
  + Tại Điều 25 hướng dẫn về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:
   
  1. Khấn trừ thuế...
   
  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
   
  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...
   
  2. Chứng từ khấu trừ 
   
  a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyêt toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ... ”
   
  Căn cứ các., quy định trên, trường hợp Công ty ký họp đồng hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán với cộng tác viên không phải là họp đồng lao động thì khi trả tiền thưởng căn cứ trên kết quả doanh thu đạt được Công ty phải khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập (đối với tổng mức chi trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên) trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ (nếu cá nhân yêu cầu).
   
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khi được biết và thực hiện./.
   
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  (Đã ký)
   
  Mai Sơn

   
  2131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận