Công văn 4356/TCT-QLN ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Chủ đề   RSS   
 • #404730 31/10/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 4356/TCT-QLN ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

  🍃🍃 Có thể xin phép xuất hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế 🍃🍃 
   
  ☀ ☀ ☀  Công văn 4356/TCT-QLN ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng
   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3022/CT-QLN ngày 09/10/2015 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 125 Cienco 1 và Công ty TNHH thương mại P.T Tuấn Thu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
   
  Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015.
   
  Căn cứ điểm 4.2 tại công văn 14451/BTC-TCT của Bộ Tài chính; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử lý đồng thời giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.
   
  Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.
   
  “4.2. Biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng:
   
  a) Đối với các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đã quá 30 ngày mà đối tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền ghi trên quyết định cưỡng chế thì phải ban hành ngay 100% quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.
   
  b) Sau khi hết thời hiệu thi hành của quyết định cưỡng chế bằng biện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng (01 năm), nếu đối tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp tiếp theo. Trường hợp chưa triển khai được biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.
   
  c) Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị xuất từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế có văn bản cam kết nộp: toàn bộ số tiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và kế hoạch nộp số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ NSNN.
   
  ➡  Kế hoạch nộp số tiền còn nợ này phải đảm bảo nộp hết toàn bộ trước ngày 31/12/2015. Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc xuất hóa đơn lẻ.
   
  Trường hợp số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp lớn hơn số doanh thu phát sinh trên các hóa đơn sẽ sử dụng từ nay đến cuối năm 2015 thì người nộp thuế phải cam kết nộp toàn bộ số tiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ bằng 30% - 50% doanh thu trên hóa đơn xuất lẻ.”
   
  ➡  Như vậy, để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đồng thời hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, cơ quan thuế sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty, đồng thời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ giám sát việc này, tránh việc lạm dụng để thực hiện xuất hóa đơn của Công ty.
   
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.
   
  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
   
   
   
   
  Vũ Đức Tuân 
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Phi Vân Tuấn (b/c);
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, QLN (2b).
   
  4630 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận