Công văn 3135/CT-TTHT ngày 23/01/2017 trả lời về việc thay đổi lệ phí môn bài 2017 (Cục Thuế Hà Nội)

Chủ đề   RSS   
 • #449215 10/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 3135/CT-TTHT ngày 23/01/2017 trả lời về việc thay đổi lệ phí môn bài 2017 (Cục Thuế Hà Nội)

  TRĂM NGHE KHÔNG BẮNG MẮT THẤY CON DẤU ĐỎ - NGƯỜI THÌ BẢO NỘP - NGƯỜI THÌ CHO RẰNG KHÔNG CẦN NỘP hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2017 nếu năm 2016 không thay đổi vốn điều lệ
   
  Để rõ hơn, ngày 23/01/2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn số 3135/CT-TTHT trả lời về việc thay đổi lệ phí môn bài 2017 
   
  Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối với những trường hợp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp lệ phí môn bài trước năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài.
   
  Như vậy, nếu năm 2016, doanh nghiệp không có sự thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài (cụ thể là vốn điều lệ) thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2017
   
  ►► TOÀN VĂN như sau:
   
  Kính gửi: Công ty TNHH Xâỵ dựng Han Sung Vina
  Địa chỉ: Số 06 ngõ, ngõ 36phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  MST: 0106571123
   
  Trả lời công văn số 001/CV-HANSUNG VINA ngày 27/12/2016 của Công ty TNHH Xây dựng Han Sung Vina (sau đây gọi là Cồng ty Han Sung) về việc thay đổi lệ phí môn bài 2017, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:
   
  - Tại Điều 4 quy định về mức thu lệ phí môn bài như sau:
   
  “1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau:
   
  a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
   
  b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
   
  Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghì trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đãng ký đầu tư. ”
   
  - Tại Điều 5 quy định về khai, nộp lệ phí môn bài như sau:
   
  “1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
   
  a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
   
  b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
   
  2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.”
   
  - Tại Điều 6 quy định về hiệu lực thi hành như sau:
   
  “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
   
  2. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NỘP THUẾ MÔN BÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017 THÌ KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO CÁC NĂM TIẾP THEO NẾU KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỐI CÁC YẾU TỐ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP.
   
  Căn cứ vào vốn hoặc doanh thu và mức lệ phí môn bài, cơ quan thuế rà soát và lập bộ lệ phí môn bài, thông báo lệ phí môn bài phải nộp cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đinh và triển khai quản lý thu lệ phí môn bài theo quy định của Nghị định này.
   
  3. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ- CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế hết hiệu lực thi hành ”
   
  Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Han Sung căn cứ vào vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xác định mức thuế môn bài phải nộp của năm 2017, CÔNG TY HAN SUNG KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2017 NẾU NĂM 2016 KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI CÁC YẾU TỐ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐINH MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP.
   
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Xây dựng Han Sung Vina biết và thực hiện./.
   
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  (Đã Ký)
  Mai Sơn 
   
  Link nguồn: Cục thuế Hà Nội 

   
  2594 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận