Công văn 14065/BTC-QLCS về xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #473059 31/10/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 68 lần


  Công văn 14065/BTC-QLCS về xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước

  Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 14065/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước. Cụ thể về việc mua sắm máy móc thiết bị theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg:

  - Đối với máy móc thiết bị trang bị tại các phòng làm việc để phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị: Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg không quy định bắt buộc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành định mức máy móc thiết bị trang bị tại các phòng làm việc phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, mà chỉ cần quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trang bị (mua sắm). Do vậy, đối với trường hợp máy móc, thiết bị mua sắm để trang bị cho phòng làm việc phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị mà đã có văn bản quyết định chủ trương mua sắm (số lượng, chủng loại, dự toán kinh phí) của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ, ngành, địa phương thì đủ điều kiện được thanh toán.
   
  - Đối với trường hợp mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng: Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 3 và Điều 9 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức để làm cơ sở trang bị. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện mua sắm tài sản trong năm 2017, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 15318/BTC-QLCS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, thực hiện ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo nguyên tắc: Có thể thực hiện việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thành nhiều đợt (không chờ rà soát tổng thể tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương), trong đó ưu tiên ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định và có nhu cầu mua sắm trong năm 2017.
   
  Công văn 14065/BTC-QLCS ban hành ngày 19/10/2017.
   
  2334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận