DanLuat 2015

Công ty TNHH Một thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #71147 01/12/2010

  haibangsdc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/02/2009
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Công ty TNHH Một thành viên

  Đối với công ty TNHH Một thành viên (tư nhân), trường hợp chủ doanh nghiệp bất ngờ chết thì làm sao để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Đối với những bản án dân sự đã có quyết định tòa án, thì có được đình chỉ thi hành án không?

  Xin luật sư giúp đỡ!
   
  4741 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #71262   02/12/2010

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (574)
  Số điểm: 4338
  Cảm ơn: 153
  Được cảm ơn 175 lần


  Tương tự như trường hợp chủ DNTN chết, Bạn thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên theo điều 43 của nghị định 43/2010/NĐ-CP:

  PHỤ LỤC III-8

  #ece9d8;" valign="top">

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ---------

  #ece9d8;" valign="top">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  #ece9d8;" valign="top">

  Số: ………….

  #ece9d8;" valign="top">

  …., ngày … tháng … năm………

   

  THÔNG BÁO
  THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................................

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.............................................................................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

  1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

  Họ và tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

  ………………………………………………………….. Giới tính: ...................................................

  Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ............................................

  Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................

  Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .....................................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................

  Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

  Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...............................................

  Họ và tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: ..................

  Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ............................................

  Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................

  Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .........................................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................

  Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

  Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...............................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………. Fax: ........................................................................

  Email: ………………………………………. Website: .................................................................

  2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

  Tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..............................

  Mã số doanh nghiệp/Số quyết định thành lập: ..........................................................................

  Do: ………………………………….. cấp/phê duyệt ngày: …………./……./...................................

  Địa chỉ trụ sở chính:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………. Fax: ........................................................................

  Email: ………………………………………. Website: .................................................................

  Tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..................................

  Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: .........................................................................

  Do: ………………………………….. cấp/phê duyệt ngày: …………./……./...................................

  Địa chỉ trụ sở chính:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………. Fax: ........................................................................

  Email: ………………………………………. Website: .................................................................

  Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X):

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 157.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent;" valign="top">

  Hội đồng thành viên

  #ece9d8; width: 24pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 157.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent;" valign="top">

  Chủ tịch công ty      

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 24pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

   

  #ece9d8;" valign="top">

  CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
  THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI
  (Ký, ghi họ tên)

  #ece9d8;" valign="top">

  CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
  THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  #ece9d8;" valign="top">

   

  Các giấy tờ gửi kèm:
  - …………………..
  - ………………….
  - ………………….

  #ece9d8;" valign="top">

   

  Phần chủ sở hữu cũ ký: để trống, nộp kèm Giấy chứng tử, Bản khai nhận di sản.

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-