Công khai biểu mẫu xử phạt hành chính thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA

Chủ đề   RSS   
 • #490839 02/05/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 256 lần


  Công khai biểu mẫu xử phạt hành chính thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA

  Trước đây, Thông tư 34/2014/TT-BCA quy định các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân tuy được ban hành, nhưng thuộc diện mật, không được công khai rộng rãi thì Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân, dự kiến thay thế Thông tư 34 lại cho phép công khai thông tin này.

  Sau đây là 70 biểu mẫu được sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:

  STT

  Ký hiệu mẫu

  Biểu mẫu

  1.  

  QĐ-XPKLBB

  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

  1.  

  QĐ-XPHC

  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-HTHQĐPT

  Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

  1.  

  QĐ-GMTP

  Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-NTPNL

  Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

  1.  

  QĐ-CCKTL

  Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

  1.  

  QĐ-CCKTTTTK

  Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

  1.  

  QĐ-CCKBTS

  Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt

  1.  

  QĐ-CCTTTS

  Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-CCBPKPHQ

  Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

  1.  

  QĐ-TTTVPT

  Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp‎

  1.  

  QĐ-ADBPKPHQ

  Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

  1.  

  QĐ-THTV

  Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt)

  1.  

  QĐ-THMPQĐXP

  Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

  1.  

  QĐ-TGN

  Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-KDTHTGN

  Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-CDTGN

  Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-TGTVPTGPCC

  Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-KDTHTGTVPTGPCC

  Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

  1.  

  QĐ-TLTVPTGPCCHN

  Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-KNTTTHC

  Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-KPTVTĐV

  Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-KNCGTVPT

  Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-CHS

  Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

  1.  

  QĐ-TĐCQĐXP

  Quyết định tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-CDTĐCQĐXP

  Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-ĐCQĐXP

  Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-HBQĐXP

  Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-SĐQĐXP

  Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-GQXP

  Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-CDGQXP

  Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-GQCC

  Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-CDGQCC

  Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-GQTGN

  Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-GQTGN

  Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-GTVPT

  Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-TCGĐ

  Quyết định trưng cầu giám định

  1.  

  QĐ-TLHĐĐGTS

  Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản

  1.  

  QĐ-TLHĐXLTVPT

  Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  1.  

  QĐ-TX

  Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-HTHTX

  Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

  1.  

  QĐ-ADBPQLNNN

  Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất

  1.  

  BB-VPHC

  Biên bản vi phạm hành chính

  1.  

  BB-XM

  Biên bản xác minh vụ việc vi phạm hành chính

  1.  

  BB-PGTTT

  Biên bản về phiên giải trình trực tiếp

  1.  

  BB-KNQĐ

  Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  BB-TBL

  Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh

  1.  

  BB-GNN

  Biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính

  1.  

  BB-BT

  Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn

  1.  

  BB-TGTVPTGPCC

  Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

  1.  

  BB-KN

  Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

  1.  

  BB-KPTĐV

  Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

  1.  

  BB-KNCGTVPT

  Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  1.  

  BB-TTTVPT

  Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  1.  

  BB-THTVPT

  Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  1.  

  BB-XLHHVP

  Biên bản xử lý đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng

  1.  

  BB-BGTVPT

  Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  1.  

  BB-BGPTGTVPHC

  Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

  1.  

  BB-BGHS

  Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra

  1.  

  BB-TLTVPT

  Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp

  1.  

  BB-CCKB

  Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

  1.  

  BB-CCKPHQ

  Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

  1.  

  BB-CCTTTS

  Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  BB-NP

  Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  1.  

  BB-MNP

  Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  1.  

  TB-TGN

  Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1.  

  TB-CCHC

  Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1.  

  TB-TX

  Thông báo về việc xử phạt trục xuất

  1.  

  TTLL-TX

  Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất

  1.  

  BTK

  Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Xem chi tiết Toàn văn Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân tại file đính kèm.

   
  17255 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chiakinguyen vì bài viết hữu ích
  doquang (05/06/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận