Công dân thuộc diện làm NVQS được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Chủ đề   RSS   
 • #110190 14/06/2011

  luatsuthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2011
  Tổng số bài viết (806)
  Số điểm: 5250
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 349 lần


  Công dân thuộc diện làm NVQS được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

  CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 42/2011/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

   

  NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH CÔNG DÂN THUỘC DIỆN LÀM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN

  CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981, đã được sửa đổi, bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005;
  Căn cứ Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

  NGHỊ ĐỊNH:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định những trường hợp công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (kể cả công dân nữ có chuyên môn cần cho Quân đội); các cơ quan, tổ chức nơi có công dân Việt Nam thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự.

  2. Nghị định này không áp dụng đối với những công dân đang phục vụ trong Công an nhân dân, những công dân có chuyên môn đã được xếp vào các đơn vị chuyên môn dự bị và những công dân được Bộ Quốc phòng điều động vào phục vụ Quân đội khi cần thiết.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Nghị định này, những từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

  1. Công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự là công dân trong độ tuổi có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

  2. Miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến là miễn gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội khi có lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh.

  Điều 4. Việc quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

  Việc quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến để chủ động lập kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội, bảo đảm đủ lực lượng sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh xâm lược bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời để duy trì quản lý nhà nước, duy trì hoạt động xã hội và bảo đảm hoạt động kinh tế của đất nước trong thời chiến.

  Điều 5. Công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

  1. Công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Công dân đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ địa phương đến Trung ương, tổ chức kinh tế có nhiều lao động hoặc có tác động lớn đến hoạt động kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế đất nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của cơ quan, tổ chức đó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt động của xã hội và hoạt động của nền kinh tế đất nước.

  b) Công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.

  c) Công dân đang công tác ở các vị trí đặc biệt quan trọng như đang làm việc ở các công trình trọng điểm quốc gia, các ngành cơ yếu, vẽ, in giấy bạc, các đài, trạm khí tượng thủy văn, đèn biển, hoa tiêu, chủ nhiệm các công trình nghiên cứu cấp bộ, ngành, quốc gia, quốc tế và các vị trí quan trọng trong các ngành nghề đặc biệt khác.

  d) Công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn như các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được Chính phủ xác định đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội.

  đ) Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ đó.

  e) Công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến như có tay nghề thuộc bậc cuối cùng trong thang năm bậc trở xuống hoặc hai bậc cuối cùng trong thang sáu bậc trở lên.

  g) Công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước.

  h) Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ.

  2. Khi có nhu cầu cần thiết, Bộ Quốc phòng được phép điều động một số công dân có chuyên môn thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này vào phục vụ trong Quân đội.

  3. Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến nếu có đơn tình nguyện phục vụ trong Quân đội và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người đó thì có thể được gọi nhập ngũ.

  4. Bộ Quốc phòng quy định danh mục cụ thể công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xác định danh mục cụ thể những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

  Điều 6. Đăng ký, quản lý công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

  1. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự của công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến (gọi là đăng ký riêng) thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

  2. Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến sau khi đăng ký với Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được quản lý riêng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Điều 7. Những hành vi bị cấm

  1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn xác nhận sai sự thật về vị trí công tác, địa bàn hoạt động, trình độ, tay nghề và các nội dung khác cho công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện để họ trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

  2. Khai báo sai sự thật về vị trí công tác, địa bàn hoạt động, trình độ, tay nghề và các nội dung khác của bản thân để trốn tránh làm nghĩa vụ quân sự.

  3. Không chấp hành đúng những quy định về đăng ký theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

  Điều 8. Xử lý vi phạm

  Tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định tại Nghị định này tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật; xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

  2. Nghị định này thay thế Nghị định số 82/HĐBT ngày 06 tháng 5 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên.

  Điều 10. Trách nhiệm thi hành

  1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.

  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính QG;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, NC (5b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

  ( Xem văn bản tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - Hotline: 0972.805588 - 0975.205588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@luatsu.pro.vn

  Hà Nội: Phòng 1602A, Tòa nhà Gemek Tower II, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

  Luật sư Nguyễn Đắc Thực có nhiều kinh nghiệm tham gia tố tụng, bao gồm: Bào chữa cho bị can/bị cáo; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, tranh chấp đất đai, thừa kế, khởi kiện hành chính, ly hôn, tranh chấp lao động......; Tư vấn giải quyết tranh chấp (tranh chấp dân sự, lao động.......); Đại diện ngoài tố tụng cho cá nhân, cơ quan, tổ chức.......; Tư vấn, soạn thảo di chúc (làm chứng, chứng thực), soạn thảo hợp đồng, nội quy.........; Thực hiện dịch vụ pháp lý khác...

   
  19307 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn luatsuthuc vì bài viết hữu ích
  forever2007wvn (16/06/2011) hanghell (14/06/2011) pntien (14/06/2011) BachThanhDC (14/06/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #110195   14/06/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3550 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cái này thuvienphapluat.vn cũng đã cập nhật rồi bạn à. Dù sao cũng cảm ơn Luật sư đã nhiệt tình chia sẻ.
  Trân trọng!

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #110313   14/06/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14563)
  Số điểm: 100839
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5155 lần
  SMod

  Không biết lý do vì sao Chính phủ ra Nghị định này vào thời điểm này

  Liệu có thể suy diễn là đất nước ta sắp bước vào thời chiến không nhỉ 
   
  Báo quản trị |  
 • #110290   14/06/2011

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 15903
  Cảm ơn: 225
  Được cảm ơn 531 lần
  Lawyer

  Cần phải hành động gấp

  14/06/2011, 08:58 AM
  (Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2011/NĐ – CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. Theo đó, có 8 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

  Nghị định này quy định những trường hợp công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

  Cụ thể, công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  Công dân đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ địa phương đến Trung ương, tổ chức kinh tế có nhiều lao động hoặc có tác động lớn đến hoạt động kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế đất nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của cơ quan, tổ chức đó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt động của xã hội và hoạt động của nền kinh tế đất nước.

  Công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.
  Công dân đang công tác ở các vị trí đặc biệt quan trọng như đang làm việc ở các công trình trọng điểm quốc gia, các ngành cơ yếu, vẽ, in giấy bạc, các đài, trạm khí tượng thủy văn, đèn biển, hoa tiêu, chủ nhiệm các công trình nghiên cứu cấp bộ, ngành, quốc gia, quốc tế và các vị trí quan trọng trong các ngành nghề đặc biệt khác.
  http://dantri4.vcmedia.vn/jcjZsmdamOhPYNEOw8Up/Image/2011/05/nngu1_2efcf.jpg
  Náo nức lên đường nhập ngũ

  Công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn như các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được Chính phủ xác định đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội.

  Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyền môn, nghiệp vụ đó.

  Công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệp để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến như có tay nghề thuộc bậc cuối cùng trong thang năm bậc trở xuống hoặc hai bậc cuối cùng trong thang sáu bậc trở lên.

  Công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước.

  Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ.

  Nghị định cũng nêu rõ, khi có nhu cầu cần thiết, Bộ Quốc phòng được phép điều động một số công dân có chuyên môn thuộc các đối tượng quy định nêu trên vào phục vụ trong quân đội.

  Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, nếu có đơn tình nguyện phục vụ trong quân đội và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người đó thì có thể được gọi nhập ngũ.

  Nghị định 42/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011.
  http://dantri.com.vn/c20/s20-489449/8-truong-hop-duoc-mien-goi-nhap-ngu-thoi-chien.htm

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

  Địa chỉ: 459 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |  
 • #110293   14/06/2011

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 15903
  Cảm ơn: 225
  Được cảm ơn 531 lần
  Lawyer

  Tình hình căng thẳng đến thế này rồi sao?

  Có lẽ khi ra trường chúng ta không được càm bút mà phải cầm súng mất.

  Tất cả vì độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam thân yêu, mặc dù năm trong trường hợp miễn nhập ngũ nhưng em sẽ đi, không để bọn giặc ngang nhiên cướp những gì thuộc về chúng ta, vì chúng ta chẳng có lỗi gì cả.

  Tôi yêu Việt Nam!!!

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

  Địa chỉ: 459 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |  
 • #110340   14/06/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2738 lần


  Chủ đề này, sáng nay cũng được cả cơ quan mình bàn luận !

  Trong bữa ăn tối, cả nhà mình cũng lại bàn luận .

  Ôi! Bọn " Tàu khựa ", ghét thế không biết.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #110349   14/06/2011

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 425 lần


  Được một vài bạn trong lớp có đề cập đến vấn đề này nhưng giờ vào đây mới để ý.

  Tại link http://dantri.com.vn/c20/s20-489449/8-truong-hop-duoc-mien-goi-nhap-ngu-thoi-chien.htm

  Đã có 10 comment rất đáng để mỗi người dành thời gian đọc và suy ngẫm:  
  10 bình luận
  Bác Cò
  (6/14/2011 10:05:00 AM)
  Đã là công dân yêu nước thì khi Tổ quốc cần, ắt hẳn công dân có. Bảo vệ chủ quyền của đất nước là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân yêu nước.
  Romeo
  (6/14/2011 10:00:00 AM)
  Nếu đất nước xảy ra chiến tranh, dù không cho đi vì bất cứ lý do gì, thì tôi vẫn xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc.
  Đạt
  (6/14/2011 9:32:00 AM)
  Dù mới 17 tuổi nhưng tôi luôn ý thức được quyền và nghĩa vụ của 1 công dân nam. Tôi có sức học khá và đang là học sinh của 1 trườnng cấp 3 ở Tp HN. Tôi luôn hiểu rằng: nước còn thì nhà còn, nước mất thì nhà cũng mất. Vì vậy tôi mong mọi người có ý kiến, quan điểm giống tôi hoặc gần giống tôi thì hãy hết lòng vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta!!! Nếu Đảng và Nhà nước kêu gọi, chúng ta sẵn sàng lên đường. Mong mọi người để ý những lời tôi nói...
  Katy
  (6/14/2011 9:28:00 AM)
  Khi Tổ quốc cần, tôi sẵn sàng nhập ngũ.
  trần đào thùy linh
  (6/14/2011 9:20:00 AM)
  Theo em thì sau khi học xong đại học, mình nên nhập ngũ: thứ nhất là rèn luyện cơ thể, thứ hai là có thể bảo vệ đất nước bất cứ lúc nào.
  nguyên công độ
  (6/14/2011 9:07:00 AM)
  ... Mọi công dân sống trên đất Việt Nam đều có quyền đứng ra bảo vệ từng tấc đất của ông cha ta để lại. Hoan nghênh sự sáng suốt của Chính phủ thể hiện qua nghị định này...
  Sốt quá
  (6/14/2011 9:02:00 AM)
  Tôi tin, trong hoàn cảnh thời chiến thì đã là người Việt Nam ai cũng đều muốn trực tiếp tham gia bảo vệ Tổ quốc cả...
  lê xuân ái BMT
  (6/14/2011 8:58:00 AM)
  TÔI HIỆN LÀ MỘT THƯƠNG BINH TRONG QUÂN ĐỘI. DÙ MỚI RA QUÂN NHƯNG NẾU ĐẤT NƯỚC CẦN, TÔI CŨNG SẴN SÀNG TẠI NGŨ. LÀM TRAI LÀ CHỈ CÓ ĐƯỢC VINH DANH NHẤT KHI TỔ QUỐC CẦN!
  hà nội
  (6/14/2011 8:53:00 AM)
  Thanh niên Việt Nam yêu nước sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cần.
  vu dinh thiet
  (6/14/2011 8:50:00 AM)
  Theo tôi, qui định còn chung chung quá... Khi xẩy ra chiến tranh thì điều quan trọng nhất là bảo vệ chủ quyền của đất nước. Trong khi nói như vậy thì hiện tại những ai ở các vị trí quan trọng lại không được vinh dự trực tiếp bảo vệ đất nước thì cũng buồn và thiếu công bằng. Rèn luyện thêm cũng rất cần cho tất cả....
  1
  Cập nhật bởi hanghell ngày 14/06/2011 10:56:31 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #110497   15/06/2011

  trantrinhtuananh
  trantrinhtuananh
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/06/2011
  Tổng số bài viết (219)
  Số điểm: 2370
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 76 lần


  Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta ? Hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc ?

  "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

   
  Báo quản trị |  
 • #111074   17/06/2011

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 15903
  Cảm ơn: 225
  Được cảm ơn 531 lần
  Lawyer

  8 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ thời chiến

  Thứ Ba, 14/06/2011 - 08:38

  (Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2011/NĐ – CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. Theo đó, có 8 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

  Nghị định này quy định những trường hợp công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

   

  Cụ thể, công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  Công dân đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ địa phương đến Trung ương, tổ chức kinh tế có nhiều lao động hoặc có tác động lớn đến hoạt động kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế đất nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của cơ quan, tổ chức đó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt động của xã hội và hoạt động của nền kinh tế đất nước.

  Công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.

  Công dân đang công tác ở các vị trí đặc biệt quan trọng như đang làm việc ở các công trình trọng điểm quốc gia, các ngành cơ yếu, vẽ, in giấy bạc, các đài, trạm khí tượng thủy văn, đèn biển, hoa tiêu, chủ nhiệm các công trình nghiên cứu cấp bộ, ngành, quốc gia, quốc tế và các vị trí quan trọng trong các ngành nghề đặc biệt khác.
   
  Náo nức lên đường nhập ngũ

  Công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn như các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được Chính phủ xác định đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội.

  Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyền môn, nghiệp vụ đó.

  Công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệp để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến như có tay nghề thuộc bậc cuối cùng trong thang năm bậc trở xuống hoặc hai bậc cuối cùng trong thang sáu bậc trở lên.

  Công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước.

  Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ.

  Nghị định cũng nêu rõ, khi có nhu cầu cần thiết, Bộ Quốc phòng được phép điều động một số công dân có chuyên môn thuộc các đối tượng quy định nêu trên vào phục vụ trong quân đội.

  Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, nếu có đơn tình nguyện phục vụ trong quân đội và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người đó thì có thể được gọi nhập ngũ.

  Nghị định 42/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011.

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

  Địa chỉ: 459 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |  
 • #111075   17/06/2011

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 15903
  Cảm ơn: 225
  Được cảm ơn 531 lần
  Lawyer

  tình hình có vẻ nguy cấp các bác nhỉ?

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

  Địa chỉ: 459 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |  
 • #111114   17/06/2011

  takeshilaw
  takeshilaw
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2011
  Tổng số bài viết (317)
  Số điểm: 3580
  Cảm ơn: 27
  Được cảm ơn 67 lần


  nguy hiểm thật, chắc là chuẩn bị nếu có chiến tranh xảy ra đây mà, hix

  Dương Văn Tín

  Luật sư - Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp và Đầu tư Dương Luật

  email: tinduong@duongluat.com

  SĐT: 0974 168 279

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp - Tư vấn đầu tư nước ngoài

  "Kiến thức cho đi là kiến thức còn mãi"

   
  Báo quản trị |  
 • #111222   18/06/2011

  gautruc0110
  gautruc0110

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc Luật nghĩa vụ quân sự mới ban hành

   Em đọc báo thấy có ban hành nghị định liên quan đến 8 trường
  hợp được miễn nhập ngũ trong thời chiến và ngày 1/8 sẽ có hiệu lực
   Em muốn hỏi là:
   1. Hiên nay, Việt Nam đang trong thời chiến hay thời bình?
   2. Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8, vậy nghĩ là trong đợt tuyển quân nghĩa vụ quân sự 2011 thì sẽ thực thi những điều trong nghị định phải không?
   3. Năm nay, là năm em thi đại học. Nếu em đậu vào đại học CẦN THƠ, thì theo nghị định em vẫn phải nhập ngũ phải không? Hay là được xét vào trường hợp tạm hoãn NVQS
   XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ LUẬT SƯ
  Cập nhật bởi gautruc0110 ngày 18/06/2011 09:16:54 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #111240   18/06/2011

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 425 lần


  Chào bạn gautruc0110
  Mình là sinh viên đang đi học trả lời một số thắc mắc của bạn như sau. Bạn có thể tin tưởng một phần nào đó :D
  1. Hiên nay, Việt Nam đang trong thời chiến hay thời bình?
  Tại thời điểm hiện nay thì Việt Nam vẫn bình an vô sự. Chỉ có việc giải quyết tranh chấp biển Đông của TQ là khá nóng mà thôi. 
  Nói chung là tình hình vẫn khá ổn định đối với tất cả những người dân bình thường như chúng ta.
   
  2. Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8, vậy nghĩ là trong đợt tuyển quân nghĩa vụ quân sự 2011 thì sẽ thực thi những điều trong nghị định phải không?
  Nghị định trên là nghị định số 42/2011/NĐ-CP nghị định quy định về công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.
  Nghị định này thay thế nghị định số 82/HĐBT năm 1982.
  Theo đó nghị định quy định về 8 trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời chiến.
  Như vậy nếu xảy ra chiến tranh thì chỉ những trường hợp được nêu trong nghị định trên là được miễn gọi nhập ngũ còn lại sẽ được gọi nhập ngũ nếu tổ quốc cần.

   3. Năm nay, là năm em thi đại học. Nếu em đậu vào đại học CẦN THƠ, thì theo nghị định em vẫn phải nhập ngũ phải không? Hay là được xét vào trường hợp tạm hoãn NVQS
  Nếu em đậu đại học và đất nước vẫn hòa bình thì trường hợp của em là được hoãn nghĩa vụ quân sự, nếu trong trường hợp có chiến tranh thì tất cả mọi đối tượng được hoãn nghĩa vụ quân sự sẽ phải nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc.

  Bạn có thể tham khảo thêm tại link: 
  http://danluat.thuvienphapluat.vn/cong-dan-thuoc-dien-lam-nvqs-duoc-mien-goi-nhap-ngu-trong-thoi-chien-47227.aspx
  Thân!
  Cập nhật bởi hanghell ngày 18/06/2011 09:55:10 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hanghell vì bài viết hữu ích
  gautruc0110 (18/06/2011)