DanLuat 2015

Có quyền đòi lại phần tài sản chưa chia cách đây 25 năm không?

Chủ đề   RSS   
 • #58063 16/08/2010

  phuctrinh  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:08/10/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có quyền đòi lại phần tài sản chưa chia cách đây 25 năm không?

  Gia đình tôi có 1 căn nhà đang tranh chấp với vợ chồng ông anh cả mong được sự tận tình giúp đở của các luật sư.

  1/ Veà quan heä gia ñình :

              Nguyeân, cha meï toâi laø OÂng X khi sinh tieàn cuøng chung soáng vôùi 2 ngöôøi vôï laø Baø A vaø Baø B töø tröôùc naêm 1954.( do bà A không thể sanh con nên ba tôi đã cưới mẹ chúng tôi là bà B và cả 2 bà đều không có hôn thú )

              Cha toâi vôùi Baø A (maø chuùng toâi goïi laø Meïï Caû) khoâng coù con chung.

              Cha toâi vôùi baø B sinh toång coäng 5 ngöôøi con và có 1 người con nuôi là Ông anh cả (B1)

              Cả nhà đã chung sống với nhau từ khi cha tôi tạo lập căn nhà, cho đến nay không có ai ra sống riêng.

              Cha toâi laø OÂng X cheát naêm 1985 khoâng ñeå laïi di chuùc.

              Meï Caû toâi laø Baø A cheát naêm 1992 coù ñeå laïi di chuùc chæ ñònh anh cả của chúng tôi thừa kế phần tài sản của bà là ½ căn nhà và phần tài sản của bà được hưởng từ ba tôi.

  2/ Veà quan heä taøi saûn :

              Trong thôøi gian soáng chung, cha meï toâi taïo laäp ñöôïc taøi saûn laø căn nhaø, trong căn nhà đó có ông nội của tôi cùng vợ chồng người em ruột của ông nội tôi đã từng chết tại căn nhà này rôi đến ba và mẹ cả của chúng tôi.

              Naêm 1982 nhaø ñaát naøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø do Sôû Xaây Döïng T.Ñoàng Nai cấp. Trong giấy chứng nhận đó chỉ có tên của Ba tôi và mẹ cả đứng tên là Ông X và Bà A đứng tên trên tờ chứng nhận đó không có tên Bà B là mẹ của chúng tôi.

  Trong giấy chứng nhận có ghi rỏ nguồn gốc căn nhà là do Ông X tự xây dựng năm 1955.

              Naêm 2008, nhaø ñaát ñöôïc caáp ñoåi thaønh Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát(QSDĐ do y Ban Nhaân daân Thaønh Phoá Bieân Hoøa kyù laäp ngaøy 19/05/2008 noäi dung coâng nhaän quyeàn söû duïng ñaát cho OÂng B1 và Bà B2 là vợ của ông B1 đứng tên ( Ông B1 là anh cả của chúng tôi và B2 là chị dâu ) Trong khi Bà B là mẹ của chúng tôi vẫn còn sống và các em vẫn cùng sống chung trong căn nhà đó.

  3/ Veà noäi dung di chuùc Baø A :

              Cha toâi laø OÂng X cheát naêm 1985 khoâng ñeå laïi di chuùc.

              Meï Caû toâi laø A cheát naêm 1992 coù laäp di chuùc ñöôïc chöùng nhaän cuûa Phoøng Coâng Chöùng Nhaø Nöôùc T.Ñoàng Nai ngaøy 14/04/1992, noäi dung goàm nhöõng yù chính nhö sau :

  -         Phaàn nhaø ñaát thuoäc sôû höõu rieâng cuûa Baø laø ½ caên nhaø vaø phaàn Baø thöøa keá cuûa choàng laø OÂng X maát naêm 1985 thì Baø chæ ñònh ngöôøi thöøa keá laø (B1).

  -         Ông B1 ñöôïc ñöùng teân sôû höõu trong chuû quyeàn nhaø sau khi Baø qua ñôøi.

  -         Phaàn coøn laïi cuûa caên nhaø do OÂng X cheát ñeå laïi thì ông B1 thoûa thuaän giaûi quyeát vôùi nhöõng ngöôøi con khaùc neáu coù yeâu caàu.

  -         Ông B1 coù toaøn quyeàn quyeát ñònh vieäc mua, baùn, sang, nhöôïng hoaëc cho thueâ nhaø.

  4. VỀ VẤN ĐỀ HIỆN TẠI :

              Vào tháng 7 năn 2008 sau khi giấy chứng nhận QSDĐ được cấp 2 tháng tôi vô tình được biết nhà đất mà cả gia đình đang sống được cấp giấy chứng nhận QSDĐ công nhận Ông B1 và vợ đứng tên chủ quyền gia đình chúng tôi có họp lại và yêu cầu vợ chồng ông anh cả (B1) nên làm thủ tục chỉnh sữa lại GCN QSDĐ thì vợ chồng ông anh cả không chấp nhận và chúng tôi có nhờ UBND phường hòa giải. Tại UBND phường chúng tôi mới biết về tờ di chúc của bà A và Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø do Sôû Xaây Döïng T.Ñoàng Nai cấp năm 1982.

  Lần hòa giải đầu tiên (hòa giải thành) cả nhà thống nhất để ông anh cả đứng chủ quyền và gạt tên bà chị dâu ra khỏi GCN, sau thời gian 1 năm 2 vợ chồng ông anh cả vẫn không thực hiện dẫn đến cả nhà phải lên UBND phường yêu cầu hòa giải lần 2.

  Lần hòa giải lần 2 thì vợ chồng anh cả đề nghị bán nhà và chia theo di chúc nên UBND phường đề nghị gia đình nộp đơn lên tòa an để giải quyết.( hòa giải không thành)

  Theo tôi biết thì khi ra tòa phải tốn án phí nên gia đình chúng tôi có đề nghị với vợ chồng anh cả là chúng tôi sẻ thối số tiền tương đương với phần tài sản của họ và chúng tôi muốn giữ lại căn nhà này, vì nó là phần kỉ niện còn lại của cha mẹ ông bà của chúng tôi, và vợ chồng anh cả cũng có cơ hội mua được nhà với số tiền của họ. Căn nhà giá 1 tỷ 200 triệu thì phần ông anh cả là 700 triệu sẽ có nhiều cơ hôi mua nhà hơn là ông anh cả muốn giữ nhà và thối lại cho chúng tôi mỗi người chỉ có 100 triệu chúng tôi sẽ không có cơ hôi mua được nhà với số tiền đó.

  Tôi muốn luật sư phân tích giúp tôi một số vấn đề sau:

  1 Mẹ ruột của chúng tôi là bà B có đòi lại phần tài sản của bà với ba tôi và mẹ cả không ? ( bà năm nay 82 tuổi vẫn minh mẫn và đã ở căn nhà này từ năm 1954 cho đến nay.

  2 Khi ra tòa thì giữa gia đình tôi và vợ chồng anh cả thì ai có quyền giữ căn nhà đó ? ( 1 bên thì đông người mà tài sản ít hơn bên ít người )

  3 Về phần tài chánh cho vụ việc này có tốn kém nhiều lắm không? Bao nhiêu?

  Rất mong nhận được sự giúp đở của các luật sư

  Trân trọng

   
  3248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-