DanLuat 2015

Có phải Điều 4 của nghị định 181/2004 quy định thi hành Điều 10 của luật đất đai 2003 không ?

Chủ đề   RSS   
 • #203453 25/07/2012

  dinhduyloc12061964

  Male
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có phải Điều 4 của nghị định 181/2004 quy định thi hành Điều 10 của luật đất đai 2003 không ?

  - Nội dung : Điều 4 - Nghị định 181 :

  Điều 4.     Những bảo đảm cho người SD đất

  1. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác SD theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các T.hợp sau:
  a) Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc; chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam;
  b) Đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho hợp tác xã và tổ chức khác, cho HGĐ, cá nhân;
  c) Đất đã góp vào hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao;
  d) Đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm đất ở; đất ở và đất vườn đã giao lại cho hợp tác xã để đi khai hoang; ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác hoặc điều chỉnh cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất;
  đ) Đất đã chia cho người khác khi hưởng ứng cuộc vận động san sẻ bớt một phần ruộng đất để chia cho người không có ruộng và thiếu ruộng tại miền Nam sau ngày giải phóng.
  2. Việc giải quyết các T.hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai phải căn cứ vào pháp luật về đất đai tại thời điểm xảy ra các quan hệ đất đai dẫn đến khiếu nại, tranh chấp bao gồm các văn bản có liên quan đến đất đai sau đây:
  a) Luật cải cách ruộng đất ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1953 của nước VN dân chủ cộng hoà;
  b) Thông tư số 73/TTg ngày 07 tháng 7 năm 1962 của Thủ tướng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang tại nội thành, nội thị;
  c) Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao ban hành ngày 01 tháng 5 năm 1969;
  d) Nghị quyết số 125-CP ngày 28 tháng 6 năm 1971 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc tăng cường công tác quản lý ruộng đất;
  đ) NĐ số 47-CP ngày 15 tháng 3 năm 1972 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà ban hành Điều lệ tạm thời về việc lựa chọn địa điểm công trình và quản lý đất xây dựng; 
  e) Nghị quyết số 28-CP ngày 16 tháng 12 năm 1973 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc di chuyển dân cư để giải phóng lòng sông;
  g) QĐ số 129-CP ngày 25 tháng 5 năm 1974 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc ban hành chính sách đối với các hợp tác xã mở rộng DT phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở trung du và miền núi;
  h) NĐ số 01/NĐ/75 ngày 05 tháng 3 năm 1975 của CP Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam VN về chính sách ruộng đất;
  i) Chỉ thị số 235-CT/TW ngày 20 tháng 8 năm 1976 của Ban Chấp hành TW. Đảng Lao động VN về việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề ruộng đất ở miền Nam;
  k) QĐ số 188/CP ngày 25 tháng 9 năm 1976 của Hội đồng CP nước CHXHCN VN về chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam VN;
  l) QĐ số 318/CP ngày 14 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng CP nước CHXHCN VN về xoá bỏ hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa về ruộng đất và xúc tiến điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn miền Nam; 
  m) QĐ số 201/CP ngày 01 tháng 7 năm 1980 của Hội đồng CP nước CHXHCN VN về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước;
  n) Luật Đất đai năm 1987 và NĐ số 30/HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Luật Đất đai năm 1987;
  o) QĐ số 13-HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN VN về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất.
  3. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có công trình xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý, bố trí SD trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

  Nội dung : Khoản 2 - Điều 10 - Luật đất đai 2003 :

  Khoản 2: Những bảo đảm cho người sử dụng đất

      -  Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được rao theo quy định của nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền nam Việt Nam và nhà nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Mình muốn hỏi : "Điều 4 của nghị định số : 181/ 2004/ NĐ-CP quy định việc thi hành điều 10 của luật đất đai 2003 ngày 26/11/2003 không ? Mình băn khoăn thấy 2 điều này có tựa đề giống nhau "Những bảo đảm cho người sử dụng đất" và "Những đảm bảo cho người SD đất". Mong được sự hỗ trợ của các bạn !

  Khi nào về SG, anh

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 26/07/2012 10:52:20 CH
   
  4954 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-