Có được khởi kiện quyết định hành chính của UBND xã về quản lý đất đai?

Chủ đề   RSS   
 • #85013 24/02/2011

  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Có được khởi kiện quyết định hành chính của UBND xã về quản lý đất đai?

  Điều 138(Luật đất đai). Giải quyết khiếu nại về đất đai

  1. Người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

  2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng;

  b) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân;

  c) Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính đó. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân.

  3. Việc giải quyết khiếu nại về đất đai quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm trường hợp khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 2 Điều 136 của Luật này.

  Điều 163 (Nghị định 181).     Trình tự giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc UBND xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh

  1. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có QĐ hành chính trong quản lý đất đai hoặc cán bộ, công chức thuộc UBND xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có hành vi hành chính trong khi giải quyết công việc về quản lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với QĐ hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh.

  2. Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

  QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

  3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh mà người khiếu nại không đồng ý với QĐ giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW..

  T.hợp khiếu nại đến UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. thì Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. QĐ giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. là QĐ giải quyết cuối cùng, phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

  4. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại.

  Khoản 2 - Điều 2: Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

  . Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện để Toà án giải quyết vụ án hành chính về khiếu kiện quy định tại khoản 17 Điều 11 của Pháp lệnh này trong các trường hợp sau đây:

  a) Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu, nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó và không tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  b) Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết khiếu nại lần đầu, nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó.

   

  Theo các bạn Quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND xã, phường hoặc của cán bộ xã phường trong việc quản lý về đất đai đã khiếu nại mà không có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có được khởi kiện hay không?

  Cập nhật bởi luatsuanthai ngày 24/02/2011 03:45:38 CH

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  11840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #85245   25/02/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17756
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1495 lần


  Xin chào luatsuanthai,

      Tôi xin trao đổi với bạn trong phạm vi hiểu biết của mình, có gì góp ý nhé.

      - Theo tôi biết, Điều 163 Nghị định 181/2004/NĐ-CP đã bị sửa đổi và sau đó là bị bãi bỏ bởi Nghị định 17/2006/NĐ-CP và Nghị định 84/2007/NĐ-CP. 

      - Đối với việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà bạn đề cập được quy định tại Điều 65 Nghị định 84/2007/NĐ-CP như sau: "Việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quyết định hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường và quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điều 63 và Điều 64 Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo."

      - Tham chiếu Điều 19 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành vi hành chính của mình trong lĩnh vực quản lý đất đai.
   
      - Nghị định 84/2007/NĐ-CP được ban hành sau Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006. Tuy nhiên, quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại tại Nghị định chưa được bổ sung vào Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Trong Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính hiện thi hành chưa có quy định về quyền khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trong quản lý đất đai mà không có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

      - Theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, khi cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện thì các vấn đề về thủ tục khởi kiện, thụ lý vụ kiện, việc xác định thời hiệu khởi kiện, trình tự xét xử,… phải tuân theo pháp luật về thủ tục (pháp luật tố tụng) trong lĩnh vực đã khởi kiện. Trong trường hợp này luật tố tụng chưa quy định quyền khởi kiện lẫn thời hiệu khởi kiện đối với việc không giải quyết nhiếu nại của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực đất đai, do đó nếu công dân có phát sinh đơn kiện thì Tòa án nhân dân các huyện, thành phố không có cơ sở để thụ lý giải quyết. Đây là bất cập cần được các nhà làm luật suy ngẫm.

      - Khoản 2 Điều 2 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính mà bạn dẫn chiếu chỉ điều chỉnh đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

      Tóm lại, được khởi kiện nhưng tòa không thụ lý.

      Có gì sơ sót, xin mọi người góp ý. Thân.

      

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #85340   26/02/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17756
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1495 lần


  Xin chào luatsuanthai,

      Không thấy bạn hồi âm, nên tôi tiếp tục mở rộng phần 2 cho phần trao đổi của mình, như sau:

      - Như đã nói ở phần trước, có bất cập cần được các nhà làm luật suy ngẫm và khắc phục. Ngày 24/11/2010, Quốc hội đã thông qua Luật Tố tụng hành chính thay thế Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011.

      - Tại khoản 2 Điều 264 Luật TTHC sửa đổi Điều 138 Luật Đất đai có quy định về việc khiếu nại, khởi kiện đối với QĐHC, HVHC về quản lý đất đai như sau: "Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính". 

      - Khoản 1 Điều 28 quy định những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau: "1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức." 

      Và Khoản 1 Điều 103 quy định về quyền khởi kiện vụ án hành chính: "1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nhưng hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó".

      Như vậy, theo các phân tích nêu trên, kể từ ngày 1/7/2011 tức là ngày Luật TTHC có hiệu lực, thì được khởi kiện và tòa phải thụ lý.

      Thân.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #85750   01/03/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Rất cảm ơn bạn đã tham gia góp ý. Mình cũng muốn đưa ra chủ đề này để mọi người cùng thảo luận góp ý về bất cập của người dân khi quyền và lợi ích của họ chưa được bảo vệ.
  Qua đây cung cần lưu ý các nhà "Làm luật" cần có thái độ nghiêm túc hơn khi xây dựng các quy phạm pháp luật để có thể đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân
  Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận bài này

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #85798   01/03/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17756
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1495 lần


  Cám ơn luatsuanthai, tôi chỉ tìm được và viện dẫn những quy định như đã trình bày. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều thiếu sót cần được điều chỉnh và mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn và các bạn khác. Cám ơn nhiều.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #85806   01/03/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Hiện nay mặc dù Luật tố tụng hành chính đã được bạn hành, cụ thể: quyền khởi kiện của người dân đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính được quy định rõ ràng hơn, tuy nhiên với các quyết định hành chính và hành vi hành chính đã được ban hành hoặc thực hiện mà người dân đã khiếu nại, chưa được giải quyết và họ không thể khởi kiện (theo quy định pháp luật hiện hành) thì các nhà lập pháp cũng cần đưa ra những giải pháp để tháo gở các trường hợp này để bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân khi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính, cán bộ hành chính gây ra đối với họ.

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |