cho mình hỏi về bài tập góp vốn

Chủ đề   RSS   
 • #138533 10/10/2011

  dothaihung

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:05/10/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cho mình hỏi về bài tập góp vốn

  1) công ty cổ phần Ngọc Phương Đông được cấp giấy CNĐKKD ngày 20/7/2009. Công ty có 20 cổ phần
  +CĐ 1: 5000 Cổ phần ưu đãi cổ tức,tỉ lệ 1:2
  +CĐ 2: 3000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 3: 3500 cổ phần phổ thông
  +CĐ 4: 10000 cổ phần ưu đãi biểu quyết tỉ lệ 1:5
  +CĐ 5: 5000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 6: 6000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 7: 10500 cổ phần ưu đãi cổ tức tỉ lệ 1:2
  +CĐ 8: 8000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 9: 9000 cổ phần ưu đãi hoàn lại
  +CĐ 10: 7000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 11: 10500 cổ phần ưu đãi biểu quyết tỉ lệ 1:5
  +CĐ 12: 1000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 13: 20000 cổ phần ưu đãi biểu quyết tỉ lệ 1:5
  +CĐ 14: 1500 cổ phần phổ thông
  +CĐ 15: 10000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 16: 5000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 17: 6000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 18: 8000 cổ phần phổ thông(mới mua cổ phần 4 tháng)
  +CĐ 19: 8000 cổ phần phổ thông
  +CĐ 20: 8000 cổ phần ưu đãi hoàn lại

  a) xác định vốn điều lệ của công ty khi thành lập?
  b) xác định cổ đông nào có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông bất thường
  c)trong những trường hợp 1 nhóm Cổ Đông yêu cầu triệu tập Đại Hội Đồng Cồ Đông bất thường thì nhóm Cổ Đông đó  phải nắm giữ ít nhất bao nhiêu cồ phần?
  d)nếu Cổ Đông 4,8,15,18 không dự họp thì Đại Đồng cổ Đông lần 1 có tiến hành được không?
  e)để thông qua nghị quyết về việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2011 cần bao nhiêu phiếu biểu quyết tán thành?(Biết rẳng Cổ Đông 6,14,15 không dự họp)
  f)để thông qua báo cáo tài chính của Cong ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2011 cần có bao nhiêu phiếu biểu quyết  tán thành ?(Biết rằng Cổ Đông 2,5,6 ,14,15 không dự họp)
  g) hãy chia cổ tức 2011 cho  các Cồ Đông biết rằng lợi nhuận rằng (lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế) của Công Ty năm 2011 là 1 tỉ đồng  và Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định giữ lại 50% lợi nhuận làm quỹ dự trữ để phát triển Cong Ty
   
  5020 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận