CHIA SẺ TẬP TIN DẠNG WORD - TT 17/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn xây dựng thang lương trong công ty TNHH MTV NN

Chủ đề   RSS   
 • #382833 12/05/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  CHIA SẺ TẬP TIN DẠNG WORD - TT 17/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn xây dựng thang lương trong công ty TNHH MTV NN

  [CHIA SẺ TẬP TIN DẠNG WORD]

  Thông tư số: 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương (40 trang, không tính phần TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG DÀNH CHO CÁC BẠN TIỆN THAM KHẢO) - Tập tin dạng Word này, tôi có đính kèm bản PDF cho các bạn đối chiếu hộ.

  ☀ Mục 1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Điều 3. Nguyên tắc chung

  ☀ Mục 2 - XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
  Điều 4. Chức danh nghề, công việc
  Điều 5. Đánh giá độ phức tạp công việc
  Điều 6. Xác định yếu tố điều kiện lao động
  Điều 7. Xác định quan hệ mức lương
  Điều 8. Xây dựng thang lưong, bảng lương
  Điều 9. Chuyển xếp lương

  ☀ Mục 3 - XÂY DỰNG CHÉ ĐỘ PHỤ CÁP LƯƠNG
  Điều 10. Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lưong
  Điều 11. Một số chế độ phụ cấp lương (Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm - Chế độ phụ cấp trách nhiệm - Chế độ phụ cấp lưu động - Chế độ phụ cấp thu hút - Chế độ phụ cấp khu vực - Chế độ phụ cấp chức vụ)
  Điều 12. Chế độ phụ cấp khác

  ☀ Mục 4 - TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 13. Trách nhiệm của Tổng giám đốc, Giám đốc
  Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
  Điều 15. Trách nhiệm của Chủ sở hữu 
  Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty

  ☀ Mục 5 - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  ✔ Điều 18. Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2015.

  ♫ Các Thông tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bao gồm:
  a) Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Ke toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.
  b) Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 hướng dẫn xây dựng tiêu chuân và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.
  c) Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.
  d) Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương.
  đ) Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
  e) Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
  f) Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
  g) Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
  h) Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.
  i) Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 12 năm 2007 sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ.
  ……………
   Khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư này, thì các mức lương, phụ cấp lương để đóng, hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 (Khoản 5 điều 18)
  ……………
  Điều 19. Trách nhiệm thi hành

  ☀☀ Các phụ lục đính kèm tại Thông tư này
  ☀ Phụ lục số I - Khung độ phức tạp của chức danh nghề, công việc
  1. Đối với lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh theo thang lương 
  2. Đối với lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh theo bảng lương 
  3. Đối với chuyên gia, nghệ nhân
  4. Đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
  5. Đối vói lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ
  6. Đối với viên chức quản lý

  ☀ Phụ luc số II 
  Xây dựng thang lương, bảng lương đôi với các loại lao động 
  I. Thang lương lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
  II. Bảng lương lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh 
  III. Bảng lương chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ 
  IV. Bảng lương chức vụ trưỏug, phó trưởng phòng (ban) 
  V. Bảng lương chuyên gia, nghệ nhân

  ☀ Phụ lục số III 
  Các yếu tố đặc trưng để đánh giá điểu kiện lao động của chức danh, công việc

  Link tải tài liệu: 
   

   
  6064 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  binhxs (05/10/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận