DanLuat 2015

Chia cổ tức trong công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #84880 23/02/2011

  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1485 lần


  Chia cổ tức trong công ty cổ phần

  Xin chào các LS và các bạn,

      Nhờ các bạn chia sẻ và hướng dẫn vấn đề mà một người bạn đã hỏi tôi, như sau:

      1. Thủ tục, trình tự chia cổ tức trong cty cổ phần (chưa niêm yết).

      2. Khi thực hiện chia cổ tức, có phải thông báo hay báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước nào không?

      Mong nhận được tư vấn của mọi người. Trân trọng.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  21256 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #84916   24/02/2011

  tuanbui211988
  tuanbui211988
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (193)
  Số điểm: 1277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  Điều 93. Trả cổ tức

  1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

  2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

  Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.

  Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi công ty đã có đủ chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ đông thì công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản đó.

  3. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

  4. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.


  Bạn tham khảo quy định này tại Luật Doanh nghiệp nhé
  Theo mình được biết thì chỉ cần thông báo cho cổ đông là được, không phải thông báo cơ quan nào đâu bạn. Nếu công ty đã niêm yết thì thông báo thêm cho công ty chứng khoán là được.
  Trân trọng!

  anhtuankh21@gmail.com

  tuanbui211988@yahoo.com

  0933 550 500

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuanbui211988 vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (24/02/2011)
 • #84959   24/02/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1485 lần


  Xin chào #0072bc; font-size: 13px;">tuanbui211988,

      Cám ơn bạn đã tư vấn. Mình có đọc quy định này trong LDN rồi, đặc biệt là mục 3 nói trên. Nhưng chi tiết thủ tục trong nội bộ cty thì mình chưa làm qua nên chưa rõ, ví dụ: cty phải làm Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết, phiếu chi, quyết toán chi, các giấy tờ nào khác và quy trình thế nào. Mong các bạn chỉ giáo thêm. Thân.
  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 24/02/2011 12:12:39 PM

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #84976   24/02/2011

  tuanbui211988
  tuanbui211988
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (193)
  Số điểm: 1277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  Mình cho bạn tham khảo mẫu Công ty mình sau đây thì bạn sẽ có câu trả lời. Vì đảm bảo bí mật, tránh những vấn đề không cần thiết mình đã xóa nhưng thông tin quan trọng khác.
  #ece9d8;">

   

   

   

   

  #ece9d8;">

  Đơn vị /Cty chủ quản

  CÔNG  TY…………..

  Địa chỉ

  Tel:……   Fax. ……..

  ---------

  #ece9d8;">

  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  -----o0o-----

  TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2010

  #ece9d8;">

                             Số:……/NQ-HĐQT

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY…

  -         Căn cứ Điều lệ Cong ty.. ( “ Công ty”)

  -         Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và Ban tổng giám dốc Công ty;

  -         Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày…

  -         Căn cứ Biên bản HĐQT ngày..

  HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY….

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: thông qua việc tạm ứng cổ tức dợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt như sau:

  -         Mã chứng khoán:

  -         Mệnh giá:

  -         Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá ( 1.200đồng/cổ phần)

  -         Thời điểm chốt danh sách cổ dông:

  -         Thời gian chi trả cổ tức:

  Điều 2: Ủy uyền cho…chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

  TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Nơi nhận:

  -          UBCKNN;

  -          Các thành viên HĐQT, BKS

  -          Ban TGĐ

  -         

  - Lưu ý: bạn cú nhìn vào phần căn cứ....cộng thêm các quy định của luật doanh nhiệp và điều lệ công ty bạn để có hướng xử lý cụ thể nha.
  Thân chào!

  anhtuankh21@gmail.com

  tuanbui211988@yahoo.com

  0933 550 500

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-