Chỉ thị 04/2016/CT-CA về tăng cường phát triển và áp dụng án lệ.

Chủ đề   RSS   
 • #426411 06/06/2016

  Chỉ thị 04/2016/CT-CA về tăng cường phát triển và áp dụng án lệ.

  Chỉ thị 04/2016/CT-CA về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ; áp dụng án lệ trong xét xử.

   Nội dung chính  được quy định tại Chỉ thị  04/2016/CT-CA do Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2016.

  • Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao quán triệt nội dung của các án lệ để nghiên cứu, áp dụng hiệu quả trong xét xử;
  • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao rà soát, phát hiện bản án, quyết định có tính chuẩn mực của Tòa án để đề xuất phát triển thành án lệ;
  • Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện mẫu bản án, quyết định của Tòa án phát triển án lệ;
  • Học viện Tòa án đào tạo, tập huấn về kỹ năng viết bản án, quyết định của Tòa án theo mẫu bản án, quyết định; kỹ năng nghiên cứu, viện dẫn án lệ trong xét xử;
  • Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng và phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án tạo nguồn phát triển án lệ”; đưa nội dung “Có bản án, quyết định được lựa chọn phát triển thành án lệ” ;
  • Nhằm phục vụ cho công tác phát triển án lệ, tra cứu, áp dụng án lệ; bảo đảm trang thông tin về án lệ phải có đầy đủ thông tin về các bản án, quyết định Vụ Tổng hợp phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chuyên trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao;
  • Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về án lệ;
  • Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí, đề xuất, lựa chọn, công bố án lệ.
  Cập nhật bởi thachanthat ngày 06/06/2016 10:59:33 SA
   
  3395 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận