Chi hộ điện, nước có xuất hóa đơn?

Chủ đề   RSS   
 • #509814 11/12/2018

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Chi hộ điện, nước có xuất hóa đơn?

  Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC) có quy đinh về lập hóa đơn như sau:

     “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

     Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

     - Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về chi phí tiền điện như sau:

      “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

     ...

     2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

      ... 2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

     a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp  điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

     b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

     - Tại Khoản 7, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

     “7. Các trường hợp khác:

     Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

     …d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

  Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp cho khách hàng sử dụng điện, nước thì doanh nghiệp cần xuất hóa đơn tương ứng với số lượng điện, nước thực tế đã sử dụng với giá và thuế suất thuế GTGT mà nhà cung cấp điện đã ghi trên hoá đơn giao cho Doanh nghiệp để khách hàng có cơ sở hoạch toán tiền điện, nước vào chi phí được trừ, trên hoá đơn phải ghi rõ “thu lại tiền điện/nước tháng ...”.

  Đối với các khoản chi hộ tiền điện, nước này doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT và không được hạch toán vào các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế vì không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

   
  8458 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận