Chào luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #517406 30/04/2019

  Chào luật sư

  Công ty cổ phần E đang có bài kiểm tra thảo luận về vấn đề : "phân tích tầm quan trọng của đại hội đồng cổ đông đối với sự phát triển của công ty cổ phân". Mà e chưa hiểu mong Luật sư và mọi người giúp đỡ e với!
   
  477 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Maikhoi151 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #525534   13/08/2019

  hoangthai090895
  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 sau đây:

  Thông qua định hướng phát triển của công ty; Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác; Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty; Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.

  Như vậy, quyền hạn của đại hội đồng cổ đông là cao nhất có quyền quyết định sự tồn vong của công ty, định hướng pháp triển và nhiều thứ khác nên nói đại hội đồng cổ đông có tầm quan trọng đối với sự pháp triển của công ty là vậy.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangthai090895 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/08/2019)