Cần mẫu hợp đồng cầm đồ

Chủ đề   RSS   
 • #62011 24/09/2010

  Tungktk2

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cần mẫu hợp đồng cầm đồ

  Các luật sư có thể cho tôi bản mẫu hợp đồng cầm đồ được không ạ.Làm sao để bản hợp đồng ngắn gọn chặt chẽ
  Cập nhật bởi admin ngày 24/09/2010 04:21:51 PM
   
  41987 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #62070   25/09/2010

  hangxinhxan
  hangxinhxan
  Top 500


  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2009
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1783
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 27 lần


   

   

  Mẫu số 01/BĐTV

  (Do ngân hàng và khách hàng cùng lập)

   

  #ece9d8;">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       

   

   

  HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

  số: . . . . . . . . . . . . . . . .

   

     - Căn cứ Bộ luật Dân dự năm 2005 ngày 14/6/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

     - Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

  - Căn cứ văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;

     - Theo thoả thuận của các bên.

    Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ......... tại ...................., chúng tôi gồm:

     Bên nhận cầm cố (Bên A):

  Ngân hàng Chính sách xã hội: ........................................................................

  Địa chỉ: ............................................................................................................

  Điện thoại :……….......................…….Fax: ..................................................

  Người đại diện là ông (bà): ..........................................Chức vụ:....................

  Giấy ủy quyền số (nếu có): ...................do ông (bà) .......................ủy quyền.

     Bên cầm cố (Bên B):

     Tên khách hàng: ...........................................................................................

     Địa chỉ: .................................................................................

     Điện thoại :....................................................……….Fax:….......…………

     Người đại diện là ông (bà): ................chức vụ ................      CMND số: ........

  cấp ngày …………… tại:.................

     Hai bên thống nhất về việc Bên B cầm cố tài sản để thực hiện nghĩa vụ làm bảo đảm tiền vay theo:

     - Hợp đồng tín dụng số: .............................. ngày . . . tháng . . . năm . . . .

     - Hợp đồng tín dụng số: ............................... ngày . . . tháng . . . năm . . . .

     Với nội dung thỏa thuận dưới đây:

     Điều 1. Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ:

     Số tiền vay: ......................................................................................... VNĐ

     (Bằng chữ: .................................................................................................).

  Trong đó:

     - Nợ gốc: …………………………… đồng

     - Các khoản lãi vay, lãi quá hạn, phí (nếu có) ………. . . . . . . . . . . . đồng

  STT

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 85.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  TÊN TÀI SẢN

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  SỐ LƯỢNG

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  CHỦNG LOẠI

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  GIẤY TỜ VỀ TÀI SẢN

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  LỢI TỨC PHÁT SINH

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  GIÁ TRỊ

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 85.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 85.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 85.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 85.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

  Tổng cộng

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.65pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.85pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 57.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  Điều 2. Bên B cầm cố các tài sản dưới đây làm bảo đảm cho khoản vay của Bên A:

  Điều 3. Thỏa thuận về giữ tài sản cầm cố:

  Bên A giữ các tài sản, giấy tờ cầm cố sau:

  - .................................................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................................................

  - .................................................................................................................................................................

              ................................................................................................................................................................

  Bên B giữ và sử dụng các tài sản cầm cố sau:

  - .................................................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................................................

  - .................................................................................................................................................................

              ................................................................................................................................................................

  Bên thứ 3 ( .................................................. ) giữ các tài sản cầm cố sau:

  - .................................................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................................................

  - .................................................................................................................................................................

              ................................................................................................................................................................

  Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

  1. Quyền của Bên A:

  a) Giữ/ không giữ tài sản cầm cố.

  b) Giữ bản chính giấy tờ: giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận bảo hiểm( nếu có) giấy tờ của tài sản cầm cố.

           c) Cùng Bên B định giá lại tài sản trong các trường hợp sau:

            - Theo định kỳ ............................  kể từ lần định giá gần nhất;

            - Bên B rút bớt một phần, bổ xung, thay thế tài sản hoặc điều chỉnh nghĩa vụ được bảo đảm;

            - Khi giá thị trường của tài sản biến động giảm trên 20% so với lần định giá gần nhất.

  d) Xử lý tài sản cầm cố để thu hồi nợ theo quy định. Trường hợp cầm cố giấy tờ có giá thì khi đến hạn trả khoản vay theo hợp đồng, Bên B không trả được nợ thì Bên A có quyền định đoạt ngay các giấy tờ có giá để thu nợ.

  2. Nghĩa vụ của Bên A:

  - Bảo quản an toàn tài sản, giấy tờ về tài sản (nếu Bên B giao cho Bên A giữ)

  - Không được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản, không được bán, trao đổi… nếu không được Bên B đồng ý.

  - Bồi thường thiệt hại (nếu tài sản, giấy tờ Bên A giữ bị hư hỏng, mất).

           - Trả lại tài sản, giấy tờ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc Bên B thay thế bằng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

  Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

  1. Quyền của Bên B:

  a) Được (không được) khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ TSCC;

  b) Được bổ xung, thay thế tài sản cầm cố bằng tài sản bảo đảm khác nếu được bên A chấp nhận;

  c) Yêu cầu Bên A giữ TSCC, giấy tờ về TSCC, bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng;

            d) Nhận lại TSCC, giấy chứng nhận quyền sở hữu TSCC (nếu có) khi hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

  2. Nghĩa vụ của Bên B:

  a) Thông báo cho Bên A về quyền của Bên thứ ba đối với TSCC (nếu có), trường hợp không thông báo phải bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của bên thứ ba đối với tài sản nếu bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc cầm cố tài sản theo hợp đồng này.

  b) Giao tài sản và bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho Bên A (nếu Bên B giao cho Bên A giữ). Đối với trường hợp cầm cố giấy tờ có giá nhất thiết Bên B phải giao cho bên A giữ giấy tờ có giá.

  c) Trường hợp tài sản cấm cố do Bên B giữ:

  - Không được trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh TSCC; không được sử dụng TSCC để bảo đảm cho nghĩa vụ khác, trừ trường hợp tài sản có đăng ký quyền sở hữu;

  - Ngừng sử dụng TSCC theo yêu cầu của Bên A, nếu do tiếp tục sử dụng mà tài sản đó có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

  - Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A kiểm tra tài sản; nếu làm mất, hư hỏng, thì phải bổ sung tài sản bảo đảm, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc trả nợ trước hạn;

  - Trường hợp TSCC bị mất, hư hỏng mà tài sản đó đã được bảo hiểm, thì phải phối hợp với Bên A tiến hành các thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm để trả nợ cho Bên A;

  d) Thanh toán cho Bên A chi phí bảo quản TSCC:

  Số tiền bằng số: ..............................................................................................

  Bằng chữ: .......................................................................................................

  đ) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật;

  e) Sau khi xử lý TSCC, nếu Bên B vẫn chưa thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, thì Bên B có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.

   

  Điều 6. Các trường hợp xử lý tài sản cầm cố

  1. Sau thời hạn 30 ngày kể từ khi đến hạn trả nợ, mà tài sản bảo đảm tiền vay chưa được xử lý theo thỏa thuận.

  2. Khách hàng vay phải thực hiện trả nợ trước hạn theo quy định của pháp luật, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ.

  3. Khách hàng vay là tổ chức kinh tế bị giải thể trước khi đến hạn trả nợ, thì nghĩa vụ trả nợ tuy chưa đến hạn cũng được coi là đến hạn, nếu khách hàng vay không trả nợ và không xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để trả nợ thì tổ chức có quyền xử lý tài sản để thu hồi nợ.

  4. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp khách hàng vay, bên bảo lãnh là doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi, cổ phần hóa.

  Điều 7. Phương thức xử lý tài sản cầm cố

  Hai bên thỏa thuận việc xử lý TSCC theo quy định tại chương IV Nghị định 163/2006/NĐ-CP, cụ thể:

  - ....................................................................................................................................................................

  - ....................................................................................................................................................................

          - ....................................................................................................................................................................

              Điều 8. Điều khoản bổ sung, điều chỉnh

  - ....................................................................................................................................................................

  - ….................................................................................................................................................................

         - ....................................................................................................................................................................

              Điều 9. Các thỏa thuận khác           

  - ....................................................................................................................................................................

  - ….................................................................................................................................................................

         - ....................................................................................................................................................................

     Điều 10. Cam kết chung

  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Nếu có tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng. Nếu không thương lượng được, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện trước pháp luật.

  Mọi sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng này phải được sự thỏa thuận của hai bên.

  Hợp đồng này được lập thành………..bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày .......... tháng ........năm ...........cho đến khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, TSCC đã được xử lý để thu hồi nợ hoặc các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

   

  #ece9d8;">

  BÊN CẦM CỐ

  #ece9d8;">

  BÊN NHẬN CẦM CỐ

  #ece9d8;">

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu. Các trường hợp bên cầm cố có người đồng sở hữu tài sản thì phải có chữ ký của người đại diện và người đồng sở hữu)

  #ece9d8;">

  GIÁM ĐỐC NHCSXH

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

  CHỨNG THỰC CỦA CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

  HOẶC CHỨNG NHẬN CỦA UBND CÓ THẨM QUYỀN

  (Trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định)
  #c00000; font-size: 20px;">(thật sự xin lỗi, mình gửi nhầm mẫu hợp đồng. hjx. đây không phải mẫu hợp đồng bạn cần. thật sự cáo lỗi)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cập nhật bởi hangxinhxan ngày 25/09/2010 10:17:00 PM

  hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

   
  Báo quản trị |  
 • #62080   25/09/2010

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (9988)
  Số điểm: 56773
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3845 lần
  Lawyer

  Tôi không có mẫu hợp đồng này
  Chào bạn

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |