Cách làm Hợp đồng thuê nhà

Chủ đề   RSS   
 • #78565 12/01/2011

  thuhang_0203

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/01/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách làm Hợp đồng thuê nhà

  anh chị làm ơn mách giùm em cách làm HĐ thuê nhà với vì em chưa làm bao giờ

   
  27985 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #78722   13/01/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50853
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3555 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn!
  Bạn có thể sử dụng mẫu sau:

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           ...., ngày .... tháng .... năm 20

   

                                              HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005

  Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

  Chúng tôi gồm:

  Bên cho thuê nhà (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

  - Ông (bà):                                                     

  - Số CMND (Hộ chiếu):...............................cấp ngày ..../..../...., tại.................

  - Đại diện cho:

  - Địa chỉ nhà riêng:

  - Điện thoại:                                

  Bên thuê nhà  (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

  - Ông (bà): ..............................................                                                      

  - Số CMND (Hộ chiếu):................................. cấp ngày ..../..../...., tại...............

  - Đại diện cho:

  - Địa chỉ nhà riêng:

  - Điện thoại:

  Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau:

  Điều I. Đặc điểm chính của nhà

  1. Địa chỉ nhà:.........................................................................................

  2. Cấp nhà:..............................................................................................

  3. Tổng diện tích sàn nhà ......m2, trong đó diện tích chính là: ....m2, diện tích phụ là: ....m2

  4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà (nếu có).....................................  

  Điều II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán

  1. Giá cho thuê nhà ở là ...................................... đồng/tháng.

   (Bằng chữ: .....................................................................................................)

  Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà.

  2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

  3. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác) ...., trả vào ngày .... hàng tháng.

  Điều III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà

  1. Thời điểm giao nhận nhà là ngày .... tháng .... năm ....

  2. Thời hạn cho thuê nhà là…năm (...tháng), kể từ ngày...tháng...năm....đến ngày....tháng.... năm ....

  Điều IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

  1. Quyền của Bên cho thuê:

  a) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

  b) Bảo trì nhà; cải tạo nhà khi được Bên thuê đồng ý;

  c) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong trường hợp Bên thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều 103 của Luật nhà ở.

  2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

  a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà (nếu có) cho Bên thuê đúng ngày quy định tại khoản 1 Điều III của Hợp đồng này;

  b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà;

  c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;

  Điều V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

  1. Quyền của Bên thuê:

  a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại khoản 1 Điều III của hợp đồng này;

  b) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

  d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;

  2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

  a) Trả đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận.

  b) Sử dụng nhà đúng mục đích như thoả thuận; giữ gìn nhà và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

  c) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

  Điều VI. Các thoả thuận khác (nếu có) ................................................................

  Điều VII. Cam kết của các bên

  1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

  2. Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản.

   Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký./.

   

  #ece9d8;" valign="top">

    BÊN THUÊ NHÀ

           Đại diện

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  #ece9d8;" valign="top">

        BÊN CHO THUÊ NHÀ

                   Đại diện

          (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |