Các thủ tục cần làm về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Chủ đề   RSS   
 • #388966 23/06/2015

  Các thủ tục cần làm về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập.

  Qua quá trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp mới thành lập, mình xin chia sẻ những thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động.

  1/ Khai và nộp thuế môn bài.

  - Khai thuế môn bài: Theo mẫu số: 01/MBai ban hành kèm theo TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

  Bậc thuế môn bài được quy định trong Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài Chính

  Chú ý: Nếu doanh nghiệp thành lập vào 6 tháng đầu năm thì nộp thuế môn bài cho cả năm.

             Nếu doanh nghiệp thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp thuế môn bài cho nửa năm.

  - Tiền thuế môn bài: Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu C1-02/NS ban hành kèm theo TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính.

            Phần Mã NDKT:

  1801

  Bậc 1

  1802

  Bậc 2

  1803

  Bậc 3

  1804

  Bậc 4

  1805

  Bậc 5

  1806

  Bậc 6

  1849

  Bậc 9

            Phần Mã Chương:

  554

  Doanh nghiệp thuộc Cục thuế quản lý

  754

  Doanh nghiệp thuộc Chi cục thuế quản lý

  - Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài:

            +/ Doanh nghiệp mới thành lập: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.

            +/ Doanh nghiệp đang hoạt động: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên bắt đầu năm tài chính (31/01/20xx).

  Chú ý: Thuế môn bài là loại thuế mỗi năm nộp 1 lần.

  2/ Mở và đăng ký tài khoản ngân hàng.

            Sau khi mở tài khoản ngân hàng xong các bạn phải đăng ký với cơ quan thuế.

  Làm mẫu 08-MST ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

            Số lượng hồ sơ: 2 bản (nộp thuế 1 bản, lưu tại doanh nghiệp 1 bản có đóng dấu đến của Thuế)

  3/ Đăng ký phương pháp tính thuế.

            Theo Điều 12, TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

  1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

  a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

  b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

  Và theo Điều 3, TT 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC.

  3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

  “3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

  b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

  Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

              d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

  đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

  Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.””

            Gửi thông báo theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo TT156/2013/TT-BTC.

  4/ Đặt in hóa đơn GTGT

            Theo Điều 8, TT 39/2014/TT-BTC có hiêu lực từ ngày 01/6/2014

  Hồ sơ gồm: + Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39).

                       + Thông báo về tài sản hiện có của doanh nghiệp (bên Chi cục Thuế bên mình yêu cầu phải photo những hóa đơn mua sắm TS đến thời điểm hiện tại kẹp cùng đề nghị).

                       + Giấy phép ĐKKD photo công chứng.

  “Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

  Khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiến hành liên hệ nhà in để đặt in Hóa đơn.

  - Hồ sơ đặt in gồm:

  + Giấy phép ĐKKD bản công chứng,

  + CMTND của GĐ,

  + Giấy giới thiệu (nếu GĐ không đi cùng)

  + Thông báo chấp thuận được đặt in của cơ quan thuế  bản photo,

  + CMTND của người đi đặt in hóa đơn.

  - Tiến hành làm hợp đồng đặt in và thanh lý hợp đồng (theo khoản 3, khoản 4, điều 8, TT 39/2014/TT-BTC).

  Doanh nghiệp trước khi viết phải làm thông báo phát hành hóa đơn mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39, (trước khi xuất hóa đơn 5 ngày). Theo Điều 9, TT 39/2014/TT-BTC.

  Chú ý: Nếu cơ quan thuế yêu cầu phải có mã vạch thì nhập vào phần mềm HTKK rồi in ra nộp cho cơ quan thuế.

  Trên đây, là một chút thủ tục về thuế ban đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập. Ngoài ra, còn có những thủ tục về lao động – bảo hiểm nữa.

  Mong rằng sẽ có ích cho những bạn mới vào nghề kế toán.

   

   

   

   

   

   

   

   
  4532 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quyennguyen123 vì bài viết hữu ích
  TRUTH (25/06/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận