Các bạn lưu ý : Thời hạn nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hoá Đơn Theo Quý : Mâu thuẫn giữa TT 153/2010/TT-BTC với CV 5306/TCT-CS ngày 30/12/2010.

Chủ đề   RSS   
 • #98907 26/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2742 lần


  Các bạn lưu ý : Thời hạn nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hoá Đơn Theo Quý : Mâu thuẫn giữa TT 153/2010/TT-BTC với CV 5306/TCT-CS ngày 30/12/2010.

  Các bạn lưu ý để không bị phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn QUÝ !


  Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi #ff0000;">cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Nghĩa là theo dòng màu đỏ bên trên thì hạn chót nộp BCTHSD hoá đơn Quý 1 phải rơi vào ngày 20 tháng 5( vì 20/5 là hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 4- là tháng đầu tiên của quý 2- quý tiếp theo quý 1 ).


  #ff0000;">Tuy nhiên, tại công văn 5306/TCT-CS ngày 30/12/2010 thì hạn chót nộp BCTHSD hoá đơn theo quý là 20/4 :


  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: 5306/TCT-CS
  V/v trả lời câu hỏi của bạn đọc về Nghị định 51.

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

   

  Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 721/TTĐT-BĐ ngày 29/10/2010 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời câu hỏi của các ông (bà): Bà Võ Thị Minh Huệ, ông Nguyễn Quang Thương, ông Phạm Ngọc Thuận các vấn đề liên quan đến việc áp dụng Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Nghị định 51) ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Ngày 23/11/2010 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4761/TCT-CS trả lời câu hỏi của bà Võ Thị Minh Huệ. Về câu hỏi của ông Nguyễn Quang Thương, ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  I. Câu hỏi của ông Nguyễn Quang Thương (địa chỉ email: nqthuong.tng@gdt.gov.vn):

  1. Các thủ tục quy định trong Thông tư yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn, mua hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ, sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn… phải nộp, phải báo cáo, phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, mà các thủ tục đó không có trong Bộ thủ tục hành chính thuế đã được công khai minh bạch cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước thì có bị cơ quan Thuế xử phạt theo các Điều từ Điều 28 đến Điều 35 Chương 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP hay không?

  2. Tại tiết b khoản 3 Điều 33 của Nghị định 51 quy định “phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định”. Theo quy định phải nộp báo cáo theo quý, thời hạn nộp cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, có nghĩa là chậm nhất là ngày 20 của tháng sau quý nộp báo cáo, như vậy ngày 21 mới nộp thì được coi là không nộp. Điều này cứng nhắc quá, về thuế quy định trong 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp được coi là chậm nộp, còn trên 90 ngày mới coi là không nộp.

  Trả lời:

  1. Ngày 10/8/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC (Thông tư 153) hướng dẫn thực hiện Nghị định 51.

  Do thời gian ban hành Nghị định 51 sau thời gian ban hành Quyết định 1902 nên Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế không có các thủ tục nêu trong Nghị định 51. Tuy nhiên, từ 01/01/2010 Nghị định 51 có hiệu lực thi hành, các tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi vi phạm thuộc các hành vi đã được quy định trong Nghị định 51 sẽ bị xử phạt theo quy định.

  Tổng cục Thuế đã tập hợp các thủ tục hành chính phát sinh sau khi có Nghị định 51, Thông tư 153 và trình Bộ Tài chính bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

  2. Tại Điều 25 Thông tư 153 hướng dẫn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

  #ff0000; font-size: 10pt;">“Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

  Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế nơi chuyển đến (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

  Tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

  “3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

  a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;

  b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định.”

  #ff0000;">Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, sau ngày 20 của tháng sau quý nộp báo cáo, #ff0000;">tổ chức, hộ, cá nhân không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

  II. Câu hỏi của ông Phạm Ngọc Thuận (địa chỉ email: thuan.pham@dfdlmekong.com)

  Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử thì chứng từ hợp pháp cho hàng hóa lưu thông trên đường là những chứng từ gì? Liệu các văn bản liên quan về chứng từ hàng hóa lưu thông trên đường hay làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (ví dụ xe máy, ô tô…) sẽ được sửa đổi cho phù hợp.

  Trả lời:

  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên website của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Bộ phận soạn thảo tiếp thu góp ý của độc giả Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để hướng dẫn tại Thông tư trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa lưu thông trên đường hoặc để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

  Tổng cục Thuế kính chuyển Cổng Thông tin điện tử Chính phủ câu trả lời để thông tin đến bạn đọc./.  

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC-TCT (2);
  - Lưu: VT, CS (4).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai


  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  3122 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #99023   27/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2742 lần


  “3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

  a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;

  b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định.”

  Mức phạt quá cao ! hic, chậm 1 ngày tối thiểu cũng phạt 2T rồi

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  HAOCHU (07/10/2013)