DanLuat 2015

BỒI THƯỜNG ĐẤT

Chủ đề   RSS   
 • #20541 27/11/2008

  thaotran1983

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  BỒI THƯỜNG ĐẤT

  Xin luất sư tư vấn giúp tôi, trường hợp này tôi phải làm như thế nào?

  -         Vaøo naêm 1970 Cha chuùng toâi coù baùn cho baø A  moät xaùc nhaø coøn ñaát (ngang 3,2m daøi 8m) thì baø A möôùn vôùi soá tieàn 20.000ñ (Hai möôi ngaøn ñoàng).

  -         Naêm 1989 baø A sang caên nhaø treân cho OÂng B  ñoàng thôøi OÂng B ñaõ laøm giaáy thoûa thuaän möôùn ñaát cuûa Cha chuùng toâi (coù giaáy möôùn ñaát ñính keøm) vôùi soá tieàn moät naêm laø 5.000ñ (Naêm ngaøn ñoàng) vaø thanh toaùn vaøo luùc cuoái naêm.

  -         Tuy nhieân sau khi Cha chuùng toâi maát naêm 2003 thì OÂng B ñaõ khoâng coøn qua ñoùng tieàn cho gia ñình chuùng toâi nhö tröôùc nöõa vaø cuõng nhö khoâng heà thoûa thuaän vôùi gia ñình chuùng toâi veà baát cöù vieäc gì lieân quan ñeán vieäc möôùn mieáng ñaát cuûa Cha chuùng toâi. OÂng B ñaõ aâm thaàm töï  yù ñi ñaêng kyù Quyeàn söû duïng ñaát vôùi cô quan Nhaø Nöôùc maø gia ñình chuùng toâi vöøa ñöôïc bieát ñeán thôøi ñieåm naøy.

  - Vôùi nhöõng tình tieát treân gia ñình chuùng toâi töû hoûi khoâng bieát OÂng TRAÀN THIEÄN laøm caùch naøo ñeå coù theå hôïp thöùc hoùa moät caùch hôïp phaùp mieáng ñaát ñoù maø nguoàn goác cuûa Cha chuùng toâi voái caùc giaáy tôø lieân quan maø chuùng toâi coøn giöõ, coù theå chöùng minh moät caùch raïch roøi roõ raøng nguoàn goác cuûa gia ñình chuùng toâi.

  Với những tình tiết xảy ra như trên thi gia đình tôi có đòi được ông B bồi thương phần đất thỏa đáng được không

   
  2880 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #20542   27/11/2008

  ls_TranNgan
  ls_TranNgan
  Top 500
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2008
  Tổng số bài viết (90)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  chào bạn

  Trước tôi xin chia sẻ những vướng mắc mà gia đình bạn đang gặp phải. Vấn đề của bạn nêu trên, tôi xin tham gia cùng bạn mấy ý như sau: 
       Trong trường hợp bạn cho rằng miếng đất trên thuộc gđ bạn và bạn có các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất thì bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để giải quyết. 
       Chúc bạn thành công! 
       Trường hợp trên khi có vướng mắc gì thì bạn có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp bạn. Trần Ngạn - VP Luật sư Vũ Văn Tiếng   ĐT 0987.475.878    Email: luatsu_tranngan@yahoo.com
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-