DanLuat 2015

Bồi thường đất

Chủ đề   RSS   
 • #20451 24/11/2008

  thaotran1983

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bồi thường đất

  -         Vaøo naêm 1970 Cha chuùng toâi coù baùn cho baø A  moät xaùc nha.ø coøn ñaát (ngang 3,2m daøi 8m) thì baø A  möôùn vôùi soá tieàn 20.000ñ (Hai möôi ngaøn ñoàng).

  -         Naêm 1989 baø A sang caên nhaø treân cho OÂng  B  ñoàng thôøi OÂng B ñaõ laøm giaáy thoûa thuaän möôùn ñaát cuûa Cha chuùng toâi (coù giaáy möôùn ñaát ñính keøm) vôùi soá tieàn moät naêm laø 5.000ñ (Naêm ngaøn ñoàng) vaø thanh toaùn vaøo luùc cuoái naêm.

  -         Tuy nhieân sau khi Cha chuùng toâi maát naêm 2003 thì OÂng B ñaõ khoâng coøn qua ñoùng tieàn cho gia ñình chuùng toâi nhö tröôùc nöõa vaø cuõng nhö khoâng heà thoûa thuaän vôùi gia ñình chuùng toâi veà baát cöù vieäc gì lieân quan ñeán vieäc möôùn mieáng ñaát cuûa Cha chuùng toâi. OÂng B ñaõ aâm thaàm töï  yù ñi ñaêng kyù Quyeàn söû duïng ñaát vôùi cô quan Nhaø Nöôùc maø gia ñình chuùng toâi vöøa ñöôïc bieát ñeán thôøi ñieåm naøy.
  -    Vôùi nhöõng tình tieát xaûy ra nhö treân, chuùng toâi ñaõ laøm ñôn khieáu naïi taïi ñòa phöông. Tuy nhieân khi 2 beân gaëp nhau ñeå hoøa giaûi, thì con cuûa OÂng B phuû nhaän laø giaáy mướn ñaát chuùng toâi ñang giöõ laø khoâng phaûi do OÂng B vieát vaø kí teân. Baây giôø chuùng toâi tieáp tuïc khieáu naïi leân Toøa AÙn.
  -     Vaäy cho toâi hoûi, neáu nhö toâi laøm ñôn khieáu naïi leân toøa aùn, thì toâi caàn laøm thuû tuïc ra sao? gia ñình toâi coù thaéng kieän ñöôïc hay khoâng?
  -     Xin caùm ôn!

   
  2799 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #20452   20/11/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Bạn không có khả năng thắng kiện. Vì ngoài giấy tờ cho mượn đất thì bạn có giấy tờ gì khác chứng minh quyền sử dụng đất mang tên cha bạn không? Theo Luật đất đai thì không còn chế độ địa chủ cho mượn đất đâu bạn à, người sử dụng lâu dài, ổn định thì sẽ được nhà nước giao đất.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-