DanLuat 2015

Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #14782 01/01/2009

  phamthanh_isc

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê ô tô

  Hiện tại công ty tôi đang cần thanh lý hợp đồng thuê ô tô.
  Tuy nhiên, tôi lại ko thạo về các biên bản thanh lý cho thuê. Ai có xin cho tôi tham khảo. Xin cảm ơn nhiều!
   
  29608 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #14783   30/12/2008

  Lucy_3112
  Lucy_3112
  Top 200
  Mầm

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2008
  Tổng số bài viết (253)
  Số điểm: 807
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

  -------------***-----------------

   

   

  Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång thuª xe

   

   

            H«m nay, ngµy ……………. th¸ng ……..n¨m ……….., t¹i: ………………………., Chóng t«i gåm cã:

  I - Bªn A: Bªn Cho thuª xe………………………………………….

  Do «ng (bµ): …………………………, ……………… lµm ®¹i diÖn.

  §Þa chØ: …………………………………………………….

  II - Bªn B: Bªn thuª xe ………………………………………………………………..

  Do «ng: ……………………………. chøc vô: ………………….. lµm ®¹i diÖn   

  §iÖn tho¹i: ………………….., di ®éng: ……………………..

  . §Þa chØ: …………………………………………………….

  Hai bªn tho¶ thuËn thanh lý hîp ®ång víi c¸c néi dung sau:

  §iÒu I: Bªn A vµ bªn B ®· hoµn thµnh néi dung c«ng viÖc theo ®óng hîp ®ång sè...../H§TX ®· ký víi nhau ngµy ., cô thÓ lµ:

  Bªn A ®· hoµn thµnh viÖc ®­a ®ãn bªn B……/………/………..

  +) Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký lµ: ………………… ®ång  (Bằng chữ…………)

  +) Bªn B thèng nhÊt tr¶ sè tiÒn theo hîp ®ång cho bªn A.

  +) Bªn A nhËn ®ñ tiÒn cña bªn B giao.

  §iÒu II: Hai bªn thèng nhÊt thanh lý hîp ®ång sè......./H§TX .

  Biªn b¶n thanh lý nµy ®­îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau mçi bªn gi÷ 01 b¶n lµm c¬ së thanh to¸n./.

   

                            §¹i diÖn bªn b                            §¹i diÖn bªn a

   

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-