Biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản cố định

Chủ đề   RSS   
 • #462676 27/07/2017

  anhhoahoa

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản cố định

  Cty tôi đang cần thanh lý xe ô tô chưa khấu hao hết. Tôi đang cần mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý TSCD

   
  23045 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhoahoa vì bài viết hữu ích
  trang_u (27/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #472487   27/10/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  Bạn  tham khảo Mẫu biên bản này nhé:

  CÔNG TY…..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  Số: …….

  ……, ngày…..tháng … năm 2017

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản………

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……..

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Điều lệ Công ty………….;

  Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

  Xét đề nghị của Phòng ……tại tờ trình số ……… ngày ………. về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản ……….. gồm các Ông (Bà) có tên sau:

  • Chủ tịch hội đồng:
  1. Ông/bà…………, Chức vụ:………….
  • Thành viên:
  1. Ông/bà…………, Chức vụ:………….
  2. Ông/bà…………, Chức vụ:………….
  3. Ông/bà…………, Chức vụ:………….

  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

  Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4.Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  GIÁM ĐỐC

   Nơi nhận:  

  - Như điều 3                                                                                               

  - Lưu VP

   
  Báo quản trị |