Bị ép làm ngoài giờ

Chủ đề   RSS   
 • #33145 03/08/2008

  thanhlongql49

  Chồi

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 1380
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bị ép làm ngoài giờ

  Hiện tại tôi đang làm y tá ở bệnh viện.từ trước tới đây phòng tôi chỉ làm giờ hành chính thôi. Hiên nay tôi bị bà trưởng phòng trù dập nên sắp xếp tôi đi lam theo theo ca la từ 5 giờ sáng đến 13 giờ và từ 13gio đến 21 giờ. Chừ tôi muốn hỏi là bà trưởng phòng làm như vậy có đúng không. nếu việc lam của bà đó sai thì tôi có thể kiện bà đó ở đâu. Và cách trình bày đơn như thế nào?
   
  52894 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang <12345>
Thảo luận
 • #34790   11/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Bạn xem lại NĐ số 109/2002/NĐ-CP:

   2- Söa ®æi, bæ sung §iÒu 5 nh­ sau :

   

  ''§iÒu 5. Thêi giê lµm thªm theo §iÒu 69 cña Bé LuËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®­îc quy ®Þnh nh­ sau :

   

  1. Thêi giê lµm thªm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50% sè giê lµm viÖc ®­îc quy ®Þnh trong mçi ngµy ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc. Trong tr­êng hîp quy ®Þnh thêi giê lµm viÖc theo tuÇn th× tæng céng thêi giê lµm viÖc b×nh th­êng vµ thêi giê lµm thªm trong mét ngµy kh«ng v­ît qu¸ 12 giê. Tæng sè thêi giê lµm thªm trong mét n¨m kh«ng v­ît qu¸ 200 giê, trõ c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy.

   

  2. Ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng cã thÓ tho¶ thuËn lµm thªm kh«ng qu¸ 200 giê trong mét n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy trong c¸c tr­êng hîp sau :

   

  - Xö lý sù cè trong s¶n xuÊt;

   

  - Gi¶i quyÕt c«ng viÖc cÊp b¸ch kh«ng thÓ tr× ho·n;

   

  - Xö lý kÞp thêi c¸c mÆt hµng t­¬i sèng, c«ng tr×nh x©y dùng vµ s¶n phÈm do yªu cÇu nghiªm ngÆt cña c«ng nghÖ kh«ng thÓ bá dë ®­îc;

   

  - Gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®ßi hái lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao mµ thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®­îc.

   

  3. Tr­êng hîp ®Æc biÖt ®­îc lµm thªm kh«ng qu¸ 300 giê trong mét n¨m, ®­îc quy ®Þnh nh­ sau :

   

  a) C¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng hµng xuÊt khÈu, bao gåm s¶n phÈm : dÖt, may, da, giµy vµ chÕ biÕn thuû s¶n nÕu ph¶i gi¶i quyÕt c«ng viÖc cÊp b¸ch, kh«ng thÓ tr× ho·n do yªu cÇu cÊp thiÕt cña s¶n xuÊt hoÆc do tÝnh chÊt thêi vô cña s¶n xuÊt hoÆc do yÕu tè kh¸ch quan kh«ng dù liÖu tr­íc th× ®­îc lµm thªm tõ trªn 200 giê ®Õn 300 giê trong mét n¨m, nh­ng ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh sau :

   

  - Ph¶i tho¶ thuËn víi ng­êi lao ®éng;

   

  - NÕu ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong ngµy tõ 10 giê trë lªn th× ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i bè trÝ cho hä ®­îc nghØ thªm Ýt nhÊt 30 phót tÝnh vµo giê lµm viÖc, ngoµi thêi giê nghØ ng¬i trong ca lµm viÖc b×nh th­êng;

   

  - Trong 7 ngµy liªn tôc, ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i bè trÝ cho ng­êi lao ®éng ®­îc nghØ Ýt nhÊt 24 giê liªn tôc.

   

  b) C¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c cã c¸c ®iÒu kiÖn nh­ c¸c doanh nghiÖp, c¬ së quy ®Þnh t¹i ®iÓm a cña Kho¶n nµy, nÕu cã nhu cÇu lµm thªm tõ trªn 200 giê ®Õn 300 giê trong mét n¨m, th× :

   

  - §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc Bé, ngµnh qu¶n lý ph¶i xin phÐp vµ ®­îc sù ®ång ý cña Bé, ngµnh qu¶n lý ®ã;

   

  - C¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c ph¶i xin phÐp vµ ®­îc sù ®ång ý cña ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.

   

  4. Trong tr­êng hîp ph¶i kh¾c phôc hËu qu¶ nghiªm träng do thiªn tai, ®Þch häa, háa ho¹n, dÞch bÖnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc th× ng­êi sö dông lao ®éng ®­îc phÐp huy ®éng lµm thªm giê v­ît qu¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, nh­ng ph¶i ®­îc sù tháa thuËn cña ng­êi lao ®éng."

  => Vậy NLĐ có phải làm việc không quá 12 giờ liên tục như trên (tô màu đỏ).
   
  Báo quản trị |  
 • #34791   12/02/2009

  thanhmainguyen
  thanhmainguyen

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/02/2009
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn Bạn rất nhiều!
   
  Báo quản trị |  
 • #34802   23/02/2009

  ximuoinhatban
  ximuoinhatban

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/02/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nghỉ ngày chủ nhật có phải bị trừ tiềni?

  xin cho tôi hỏi là: Ba tôi làm cho một công ty TNHH, hien nay công ty ra một quy dịnh mới là nghĩ vào ngày chủ nhật thì sẽ bị trừ tiền chuyên cần và tiền trách nhiệm. xin xho tôi hỏi là công ty ra quy định như vậy là có hợp với cách tính lương cho nhân viên hay ko? vì công ty này cứ đưa ra những lý do để trừ tiền nhân viên vô lý, vì Ba tôi ko hiểu nhiều về những quy luật này nên ko thể nào nói lại được. tôi mong mong Luận sư có thể giải đáp những thắc mắc của tôi. tôi thành thật cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #34803   10/02/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Chào bạn,
  Theo quy định của Bộ luật lao động thì người lao động được nghỉ mỗi tuần ít nhất 1 ngày và người sử dụng lao động có thể quyết định ngày nghỉ tuần đó là ngày chủ nhật hoặc một ngày khác.
  Nhưng bạn lại chưa nêu cụ thể công ty bố bạn quy định ngày chủ nhật có phải là ngày nghỉ hàng tuần hay không? Nếu quy định đúng như vậy thì việc công ty trừ lương, tiền chuyên cần và tiền trách nhiệm là không đúng.
  Tốt nhất là trường hợp này bố của bạn xem rõ lại quy định của Nội quy công ty cũng như Luật lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #34804   22/02/2009

  ximuoinhatban
  ximuoinhatban

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/02/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Chào!
  Thì theo Ba tôi nói là làm suốt cả tuần chỉ nghĩ được một ngày chủ nhật, hồi trước nghĩ thì không trừ gì cả, nhưng bây giờ thì lại trừ. Từ khi có thêm bộ phận nhân sự thì tình hình anh em công nhân phải chịu rất nhìu bất xúc nhưng không thể lên tiếng vì họ không biết tí gì về luật lao động cả. Như vậy thì theo như trường hợp tôi nêu trên, thì Ba tôi phải làm sao và nói như thế nào để giành lại quyền lợi cho mình và cho cả các anh em công nhân cùng làm.
  Tôi xin cảm ơn và mong hồi âm!

   
  Báo quản trị |  
 • #34805   23/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Quyền của NLĐ là được quyền khiếu nại khi thất quyền lợi ích hợp pháp của mình bị sâm phạm. Đầu tiên phải gửi đơn đến NSDLĐ, sau đó nếu không được giải quyết thì có quyền gửi đơn đến than tra lao động địa phương hoặc khiếu kiện tại tòa
   
  Báo quản trị |  
 • #34844   12/02/2009

  hangtr
  hangtr

  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 1035
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có được làm tròn thời gian làm việc không ?

  Người lao động làm việc tại công ty được 11 tháng 20 ngày thì có được làm tròn là 1 năm để được hưởng trợ cấp thôi việc không ?
  Trân trọng cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #34845   13/02/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Theo quy định của NĐ 44/2003/NĐ-Cp thời gian làm việc khi có tháng lẻ đối với người lao động làm việc trên 12 tháng được làm tròn theo nguyên tắc:

  Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 06 tháng làm việc;

  Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được tính bằng 01 năm làm việc.

  Như vậy đối với người lao động đã làm đủ 12 tháng và thời gian làm việc khi có tháng lẻ sẽ được làm tròn theo quy định. 
  Đối với trường hợp lao động chưa làm việc đủ 12 tháng thì không được làm tròn và không được nhận chế độ thôi việc

   
  Báo quản trị |  
 • #36572   30/09/2009

  thanhmainguyen
  thanhmainguyen

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/02/2009
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về quy định làm thêm giờ

  Hiện tại, theo quy định của Nhà nước là số giờ làm thêm không quá 200 giờ trong một năm. Vậy điều đó có đồng nghĩa với việc số giờ làm thêm không quá 16 giờ (=200 giờ / 12 tháng) trong một tháng không?
   
  Báo quản trị |  
 • #36573   25/06/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14668)
  Số điểm: 101590
  Cảm ơn: 3360
  Được cảm ơn 5212 lần
  SMod

  Tôi chưa đọc được trong bất kỳ văn bản chính thức nào nói không được làm thêm quá 16h/tháng. Theo tôi hiểu hiện nay pháp luật lao động chỉ khống chế số giờ làm thêm trong 1 năm (200h) và 1 ngày (4h), còn việc sử dụng 200 giờ đó như thế nào là tùy doanh nghiệp sắp xếp.
   
  Báo quản trị |  
 • #36574   25/06/2009

  mostlaw2020
  mostlaw2020
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/03/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 2584
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Tôi nhất trí với quan điểm của ntdieu và mong bạn đọc lại kỹ các trường hợp chủ doanh nghiệp được thỏa thuận với người lao động về làm thêm giờ để nắm được bản chất của vấn đề. Mặc dù quy định của pháp luật là khung quy định bắt buộc các chủ thể phải tuân theo nhưng trong trường hợp bạn hỏi này thì căn cứ vào tình hình của doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp có quyền xử lý cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đúng với khung (quy định của pháp luật).
   
  Báo quản trị |  
 • #36575   28/09/2009

  toyoink
  toyoink

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi đang cần tài liệu về làm thêm giờ và các chế độ trong giờ làm thêm(vd: bữa ăn thêm...). Ai có thông tin gì cung cấp cho tôi nhé! thanks
   
  Báo quản trị |  
 • #36576   28/09/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Bạn có thể tham khảo các văn bản sau:
  Nghị định 195/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  Thông tư 16-LĐTBXH/TT ngày 3/3/1999 về thời gian làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao động thương binh và XH ban hành
  Nghị Định 109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của NĐ 109/2002/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
 • #36577   30/09/2009

  TrungTamTVPLThainguyen
  TrungTamTVPLThainguyen

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 214
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Không biết thanhmainguyenđã khép chủ đề lại chưa?

  Theo quy định thì:

  Tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 16 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 12 giờ;Tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 14 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 10 giờ.

  Việc download văn bản cần thiết về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi được cung cấp free trên rất nhiều trang web nên bạn có thể seach trên google.

   
  Báo quản trị |  
 • #36910   27/07/2009

  vahoang
  vahoang

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thời gian làm việc và thời gian tăng ca

  Xin luật sư giup đỡ.
  Tôi làm việc cho 1 cty của Nhật Bản hiện tại bộ phận tính lương của công ty tôi có làm việc như sau:
  Ví dụ: Ngày hôm nay vì lý do cá nhân tôi có gọi điện và được chấp thuận cho đi trễ 1 giờ.Sau đó tôi trở vào công ty tiếp tục làm việc.Hết giờ làm việc tôi được sếp yêu cầu ở lại tăng ca 2 giờ.Nhưng cuối tháng tôi chỉ được tính tăng ca 1 giờ và không được trả tiền phụ trội tăng ca của 1 giờ trừ vào thời gian đi trễ.
  Xin cho tôi hỏi công ty tôi tính lương như vậy đúng hay sai.
  Tôi được biết nội quy công ty không hề có đề cập đến việc này.Và công đoàn cũng chẳng có bảng thoả ước lao động nào hết.
  Chân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #36911   27/07/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14668)
  Số điểm: 101590
  Cảm ơn: 3360
  Được cảm ơn 5212 lần
  SMod

  Hic, bạn được phép đi trễ 1 h chứ đâu phải bạn được phép không phải làm giờ đó ?  Như vậy bạn phải làm bù 1 h đầu tiên để đủ số giờ làm việc trong ngày, và 1 h sau mới thực sự là thời gian làm thêm trong ngày. Công ty bạn tính lương như vậy là đúng rồi.
   
  Báo quản trị |  
 • #37462   25/09/2009

  Sanxlhp
  Sanxlhp

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về thời gian làm việc

  Tôi mới xin vào làm công nhân một công ty sản xuất linh kiện điện tử. So với một số nơi trước đây, thời gian làm việc tại công ty mới có một số khác biệt. Cụ thể nhất là ngày làm việc kéo dài 12 tiếng, chúng tôi làm 2 ngày, nghỉ một ngày. Trong khi đó, theo tôi được biết, luật quy định thời gian làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. công ty bố trí thời gian làm việc như vậy có trái quy định không?
   
  Báo quản trị |  
 • #37463   19/09/2009

  thuymaiahr
  thuymaiahr

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/01/2009
  Tổng số bài viết (43)
  Số điểm: 200
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 2 lần


  Với bố trí trên chắc chắn thời gian làm việc đã bị vi phạm rồi vì tuần có thời gian làm việc ít nhất cũng là 48g, cao nhất là 60g và thời gian làm việc trung bình trong tuần là 56g (vượt thời gian quy định là 8g/tuần # 32g/tháng # 384g/năm).
  Chúc Bạn có đủ "can đảm" kiến nghị với Công ty về bố trí lại thời gian làm việc để tuân đúng Luật lao động. 

   
  Báo quản trị |  
 • #37464   19/09/2009

  saigonkimlien
  saigonkimlien

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo quy định của điều 68- Bộ luật lao động quy định
  - Thời gian làm việc không quá 8h/ngày hoặc 48h/tuần
  Điều 69 BLLĐ quy định: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ nhưng không được quá 4h trong một ngày.
  Điều 71 BLLĐ quy định: Người làm việc 8 h liên tục được nghỉ ít nhất nửa giờ và tính vào giờ làm việc
   Điều 72 BLLĐ quy định: Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày (24h liên tục)
  Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 195/NĐ-CP ngày 31/12/1994 quy định
  Thời gian làm the giờ không được vượt quá 50% số giờ làm việc trong mỗi ngày. Trong trờng hợp quy định thời giờ làm việc theo tuần thì tổng cộng thời gian làm việc bình thường và tời giờ làm thêm một ngày không vượt quá 12h.
  Đối chiếu với các quy định trên bạn sẽ thấy công ty bạn đúng hay sai   

    

   

   
  Báo quản trị |  
 • #37465   19/09/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14668)
  Số điểm: 101590
  Cảm ơn: 3360
  Được cảm ơn 5212 lần
  SMod

  Với bố trí trên chắc chắn thời gian làm việc đã bị vi phạm rồi vì tuần có thời gian làm việc ít nhất cũng là 48g, cao nhất là 60g và thời gian làm việc trung bình trong tuần là 56g (vượt thời gian quy định là 8g/tuần # 32g/tháng # 384g/năm).
  Chúc Bạn có đủ "can đảm" kiến nghị với Công ty về bố trí lại thời gian làm việc để tuân đúng Luật lao động.

  Bạn tính thế nào thành 56 giờ vậy ??

  Nếu công ty này sắp xếp nhân viên đi làm vào các ngày thứ 2, 3, 5, 6 hàng tuần, nghỉ thứ 4, 7 và chủ nhật. Như vậy mỗi tuần làm việc vẫn đúng 48h như quy định của luật lao động.

  Câu hỏi đặt ra là nếu bố trí 12 h x 4 ngày hàng tuần như vậy có vi phạm luật lao động hay không ?
   
  Báo quản trị |