DanLuat 2015

Bầu Hội đồng quản trị đối với Công ty niêm yết

Chủ đề   RSS   
 • #318989 17/04/2014

  phuongphe88

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Bầu Hội đồng quản trị đối với Công ty niêm yết

  Việc bầu Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần đã niêm yết có phải thực hiện đồng thời quy định về Bầu dồn phiếu và 65% tổng số phiếu biểu quyết có quyền tham dự Đại hội thông qua không ạ?

  Điều lệ mẫu Công ty cổ phần (Ban hành kèm theo TT 121)quy định

  Điều 23: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

              Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản

  1.     Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

  a.      Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

  b.      Thông qua định hướng phát triển công ty;

  c.      Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;

  d.      Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

  e.      Quyết định chủ trương đầu tư hoặc các giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

  f.       Thông qua các báo cáo tài chính hằng năm;

  g.      Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

  h.      Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

  2.     Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 của Điều 23, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

  a.      Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

  b.      Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty

  c.      Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

  d.      Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  3.     Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

  4.     Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

  5.     Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

  6.     Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

   

   
  2520 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #319047   17/04/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2743)
  Số điểm: 29922
  Cảm ơn: 726
  Được cảm ơn 1064 lần


  Niêm yết hay không niêm yết thì vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP nhé.

  Điều 29. Bầu dồn phiếu

  1. Phương thức dồn phiếu bầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

  2. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử.

  3. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác hoặc Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

  a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

  b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

  c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

  d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

  đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

  e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

  g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

  h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

  Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

  4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  phuongphe88 (18/04/2014)
 • #319233   18/04/2014

  phuongphe88
  phuongphe88

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  danusa viết:

  Niêm yết hay không niêm yết thì vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP nhé.

  Điều 29. Bầu dồn phiếu

  1. Phương thức dồn phiếu bầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

  2. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử.

  3. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác hoặc Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

  a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

  b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

  c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

  d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

  đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

  e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

  g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

  h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

  Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

  4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

  Bạn ơi nhưng trong điều lệ mẫu dành cho công ty Đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC thì việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐH thông qua đấy bạn ạ. 

   
  Báo quản trị |  
 • #319274   18/04/2014

  Theo mình được biết, Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng theo thông tư 121 là do Bộ tài chính ban hành. Và không tự nhiên mà các ông làm luật quy định thêm cái tỷ lệ 65% trong bầu HĐQT và BKS, 

  Hơn nữa, Điều lệ là kim chỉ nam cho hoạt động của công ty. Đã là điều lệ của công ty thì công ty phải hoạt động dựa vào điều lệ là đúng rồi. Nếu không thông qua 65% phiếu biểu quyết của ĐHCD tức là làm trái với điều lệ của công ty. 

  Vậy nên chắc ăn nhất là cứ phải thông qua 65% phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ. Đỡ kiện tụng lằng nhằng về sau. 

  Bây giờ chưa có luật mới cũng chưa có thông tư nào làm rõ vấn đề này thì việc bầu HĐQT và BKS vẫn phải thông qua 65% phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Eddeezz vì bài viết hữu ích
  phuongphe88 (19/04/2014)

0 Thành viên đang online
-