DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

128 Trang 12345>»
1

Quyết định giám đốc thẩm 01/2010/KDTM-GĐT ngày 20/01/2010 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng

01/2010/KDTM-GĐT

Ngày: 20/01/2010

Tình trạng:
Không xác định

2

Quyết định giám đốc thẩm 02/2010/KDTM-GĐT ngày 21/01/2010 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

02/2010/KDTM-GĐT

Ngày: 21/01/2010

Tình trạng:
Không xác định

3

Quyết định giám đốc thẩm 03/2010/KDTM-GĐT ngày 21/01/2010 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

03/2010/KDTM-GĐT

Ngày: 21/01/2010

Tình trạng:
Không xác định

4

Quyết định giám đốc thẩm 04/2010/KDTM-GĐT ngày 19/03/2010 về việc tranh chấp hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa

04/2010/KDTM-GĐT

Ngày: 19/03/2010

Tình trạng:
Không xác định

5

Quyết định giám đốc thẩm 23/2010/KDTM-GĐT ngày 18/09/2010 về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng

23/2010/KDTM-GĐT

Ngày: 18/09/2010

Tình trạng:
Không xác định

6

Quyết định giám đốc thẩm 03/2009/KDTM-GĐT ngày 09/04/2009 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

03/2009/KDTM-GĐT

Ngày: 09/04/2009

Tình trạng:
Không xác định

7

Quyết định giám đốc thẩm 05/2009/KDTM-GĐT ngày 12/03/2009 về tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

05/2009/KDTM-GĐT

Ngày: 12/03/2009

Tình trạng:
Không xác định

8

Quyết định giám đốc thẩm 06/2009/KDTM-GĐT ngày 15/07/2009 về tranh chấp giữa các thành viên công ty

06/2009/KDTM-GĐT

Ngày: 15/07/2009

Tình trạng:
Không xác định

9

Quyết định giám đốc thẩm 07/2009/KDTM-GĐT ngày 30/03/2009 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

07/2009/KDTM-GĐT

Ngày: 30/03/2009

Tình trạng:
Không xác định

10

Quyết định giám đốc thẩm 08/2009/KDTM-GĐT ngày 30/03/2009 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

08/2009/KDTM-GĐT

Ngày: 30/03/2009

Tình trạng:
Không xác định

128 Trang 12345>»