DanLuat 2015

BA ME LI DI, CON CAI LAM SAO DE GIU LAI TAI SAN CHUNG

Chủ đề   RSS   
 • #55680 01/07/2010

  bao010383

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  BA ME LI DI, CON CAI LAM SAO DE GIU LAI TAI SAN CHUNG

              Toâi teân Baûo naêm nay 28 tuoåi, toâi laø con moät trong gia ñình.

              Gaàn ñaây, Ba toâi coù vôï beù neân ba vaø meï toâi coù nguy cô li dò. Neáu tröôøng hôïp ba meï toâi ra toøa li dò thì taøi saûn bò chia ñoâi. Xin luaät sö laøm ôn tö vaán cho toâi:

  -         Toâi muoán moät nöûa taøi saûn cuûa ba toâi sau khi li dò vôùi meï toâi khoâng loït vaøo tay ngöôøi vôï beù cuûa ba toâi thì toâi phaûi laøm sao?

  -         Neáu ba toâi coù con vôùi ngöôøi vôï beù thì ba toâi coù quyeàn di chuùc laïi cho ñöùa con rieâng ñoù khoâng? Bôûi ñaùng lyù soá taøi saûn kia ñuùng laø cuûa toâi thöøa höôûng neáu khoâng coù ngöôøi ñaøn baø kia xen vaøo.

  -         Vaø toâi coù theå laøm caùch naøo ñeå ba toâi khoâng baùn hoaëc caàm coá hay sang teân soá taøi saûn treân cho ngöôøi khaùc ñöôïc khoâng? Bôûi vì toâi bieát ngöôøi ñaøn baø ñoù chæ ham taøi saûn cuûa ba toâi chöù khoâng yeâu oâng aáy thaät loøng !
  Xin caùm ôn luaät sö raát nhieàu!!!


  xem thỏa ước sử dụng#ff0000;"> ở đây

  Cập nhật bởi admin ngày 19/07/2010 11:04:59 AM
   
  2767 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-