DanLuat 2015

Áp dụng luật hay điều lệ?

Chủ đề   RSS   
 • #404904 02/11/2015

  manh.kn

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Áp dụng luật hay điều lệ?

  Thưa Luật sư!

  Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 được áp dụng từ ngày 01/07/2015 có một số nội dung được sửa đổi, trong đó có việc điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông và điều kiện để nghị quyết được thông qua .... Nhưng trong điều lệ Công ty chưa được sửa đổi và vẫn theo Luật DN 2005. Vây trong năm 2016 công ty chúng tôi muốn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thì chúng tôi tổ chức dựa theo Luật DN 2014 hay điều lệ Công ty? 

  Xin luật sư tư vấn giúp tôi!

  Xin trân trọng cảm ơn!

   

   
  1799 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424808   17/05/2016

  Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Về Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và Điều kiện để nghị quyết được thông qua được quy định tại Điều 141, và Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

  Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

   

  Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

  1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

  a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghitrong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

  đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

  e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

  4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

   

  Như vậy, pháp luật quy định một số tỷ lệ ít nhất tổng số phiếu biểu quyết của công ty (quy định trong hai điều luật trên) làm điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, hay để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Nếu điều lệ công ty các bạn quy định một tỷ lệ bằng, hoặc cao hơn các tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của công ty như luật quy định thì áp dụng điều lệ của công ty bạn. Nếu điều lệ công ty bạn quy định các tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của công ty (làm điều kiện kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, hay để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông) thấp hơn các tỷ lệ được quy định trong hai điều luật trên, thì phải áp dụng quy định của pháp luật, công ty các bạn cần nhanh chóng sửa đổi điều lệ sao cho phù hợp với luật Doanh nghiệp 2014.

   

  Trân trọng

  Công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự

  TTV- VŨ HOÀNG LONG

  Cập nhật bởi hainguyenlaw ngày 17/05/2016 10:14:49 SA

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636 hoặc 0907.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-