Ai có Quyết định số 3475/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội không cho mình xin với!

Chủ đề   RSS   
 • #135450 29/09/2011

  hoanghiep227

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 3 lần


  Ai có Quyết định số 3475/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội không cho mình xin với!

   Mình đang cần Quyết định số 3475/QĐ-UBND về Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Cầu Giấy của UBND thành phố Hà Nội mà tìm mãi trên mạng không thấy. Ai có thì cho mình xin với! Mail của mình là: hoanghiep227@gmail.com. Thanks mọi người nhé.
   
  5872 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #138044   07/10/2011

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 15903
  Cảm ơn: 225
  Được cảm ơn 531 lần
  Lawyer

  #f0f0f0;">

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  #f0f0f0;">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------

  #f0f0f0;">

  Số: 3475/QĐ-BGTVT

  #f0f0f0;">

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG, CHI PHÍ LẬP BVTC GÓI THẦU PK1 (KM 0+000 - KM 26+900) DỰ ÁN XÂY DỰNG QL3 MỚI ĐOẠN HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN (GIAI ĐOẠN 1)

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
  Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đầu tư Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);
  Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);
  Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc duyệt thiết kế kỹ thuật gói thầu PK1 - Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);
  Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Dự toán gói thầu PK1, đoạn Hà Nội Sóc Sơn, Dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;
  Căn cứ văn bản số 6240/BGTVT-QLXD ngày 21/8/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý tình huống đấu thầu gói thầu PK1- Dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;
  Căn cứ Văn bản số 868/VKT2 ngày 27/10/2008 của Viện Kinh tế xây dựng về việc góp ý kiến việc lập dự toán điều chỉnh gói thầu PK1-Dự án xây dựng QL3 mới;
  Xét tờ trình số 405/PID5 ngày 10/9/2008 của Ban QLCDA 18 về việc trình duyệt dự toán chi phí xây dựng gói thầu PK1 - Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1) kèm theo hồ sơ Dự toán do Tư vấn thiết kế lập tháng 9/2008.
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1500/CQLXD-TĐ1 ngày 13 tháng 11 năm 2008,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, chi phí lập bản vẽ thi công gói thầu PK1 (Km0 - Km26+900), Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1) với giá trị là: 3.662.778.955.494 đồng

  (Ba nghìn sáu trăm sáu mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn, bốn trăm chín mươi tư đồng).

  Trong đó:

  + Chi phí xây dựng: 2.895.477.435.173 đồng;

  + Dự phòng 15%: 434.321.615.276 đồng;

  + Thuế giá trị gia tăng 10%: 332.979.905.045 đồng.

   (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

  Điều 2.

  - Giá trị dự toán xây dựng công trình gói thầu PK1 được duyệt trên cơ sở khối lượng, biện pháp thi công được duyệt tại Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008 của Bộ GTVT, giá vật liệu áp dụng công bố giá tại thời điểm tháng 7/2008.

  - Giá trị dự toán duyệt tại Quyết định này thay thế giá trị dự toán đã duyệt tại Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008 của Bộ GTVT.

  - Ban QLDA2 rà soát tính toán, triển khai các bước tiếp theo quy định và có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính; Tổng Giám đốc Ban QLDA 2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  #f0f0f0;">

   

  Nơi nhận:
  Như điều 3;
  Bộ trưởng (để b/c);
  Kho bạc NNTW;
  Tư vấn QL3(Ban QLDA2 sao gửi);
  Lưu: VT, Cục QLXD.

  #f0f0f0;">

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Mạnh Hùng

   Có phải đây không bạn?

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

  Địa chỉ: 459 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn caythongnoel vì bài viết hữu ích
  hoanghiep227 (09/10/2011)
 • #138064   08/10/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14574)
  Số điểm: 100945
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5160 lần
  SMod

  Cây thông không chịu đọc kỹ rồi. Người hỏi cần quyết định của UBND thành phố Hà Nội, chứ không hỏi về QĐ của bộ GTVT
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  caythongnoel (09/10/2011) hoanghiep227 (09/10/2011)