Quyền lợi LUẬT SƯ TƯ VẤN

 • Khi Thành Viên nhờ LUẬT SƯ TƯ VẤN, Quý Luật sư sẽ tư vấn và đăng tải trên Dân Luật .

  Quý Luật sư đăng ký một Tên Truy Cập tham gia như các thành viên khác.
  (Nếu đã có Tên Truy Cập trên http://ThuVienPhapLuat.vn thì có thể sử dụng Tên Truy Cập đó).

  Liên hệ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Phòng Cộng Đồng Ngành Luật:
  ĐT: (08) 3930 3279 (06 lines);
  Email: Info@ThuVienPhapLuat.vn
  17 Nguyễn Gia Thiếu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM;
  để đăng ký làm LUẬT SƯ TƯ VẤN.

  Khi đăng ký nhờ Quý Luật sư cung cấp:
  1/ Họ và Tên;

  2/ Tên Truy Cập;

  3/ Các lĩnh vực tham gia tư vấn;

  4/ Điện thoại, Email, Địa chỉ liên hệ;

  5/ Hình thật làm avatar Luật sư tư vấn.

  Quý Luật sư được:
  1/ Đăng thông tin và hình ảnh của mình trên Dân Luật, trong Danh Sách Luật Sư Tư Vấn;
  2/ Thực hiện trách nhiệm Cộng đồng và Xã hội của Luật sư;
  3/ Cùng xây dựng và cùng thụ hưởng một xã hội pháp quyền;
  4/ Được đăng thông tin về Văn Phòng/Công ty Luật của mình trên Danh Mục Luật Sư Toàn Quốc để người có nhu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý biết đến;

  Quý Luật sư sẽ thực hiện:
  1/ Tư vấn các câu hỏi mà thành viên hỏi chọn nhờ Quý Luật sư tư vấn giúp;
  2/ Cần Online thường xuyên để kiểm tra xem mình đang có bao nhiêu câu nhờ tư vấn;
  3/ Quý Luật sư đăng nhập sẽ thấy danh sách "Câu hỏi chờ tư vấn" của mình;

  Trân trọng cảm ơn!
  Dân Luật