Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 28.255 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế suất (%)
2016 2017 2018

Nghị định 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – ASEAN

1 01 Chương 1 - Động vật sống
2 0101 Ngựa, lừa, la sống.
3 0101 - Ngựa:
4 0101 21 00 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0
5 0101 29 00 - - Loại khác 0 0 0
6 0101 30 - Lừa:
7 0101 30 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0
8 0101 30 90 - - Loại khác 0 0 0
9 0101 90 00 - Loại khác 0 0 0
10 0102 Động vật sống họ trâu bò.
11 0102 21 0 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0
12 0102 29 - - Loại khác:
13 0102 29 10 - - - Gia súc đực (kể cả bò đực) 0 0 0
14 0102 29 90 - - - Loại khác 0 0 0
15 0102 - Trâu:
16 0102 31 00 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0
17 0102 39 00 - - Loại khác 0 0 0
18 0102 90 - Loại khác:
19 0102 90 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0
20 0102 90 90 - - Loại khác 0 0 0
1.413 Trang 12345>»