DanLuat 2015

Bảng giá đất các tỉnh thành

  Bảng giá đất
Tỉnh / Thành phố Quận / Huyện Tên đường /Làng Xã:
Mức giá:
 
Ban hành kèm theo văn bản số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh
578 Trang 12345>»
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 Loại
1 Quận 1 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG - 11.700.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
2 Quận 1 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG - 12.840.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
3 Quận 1 HOÀ MỸ TRỌN ĐƯỜNG - 13.260.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
4 Quận 1 HUYỀN QUANG TRỌN ĐƯỜNG - 14.760.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
5 Quận 1 MÃ LỘ TRỌN ĐƯỜNG - 15.240.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
6 Quận 1 NGUYỄN VĂN NGUYỄN TRỌN ĐƯỜNG - 15.240.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
7 Quận 1 NGUYỄN PHI KHANH TRỌN ĐƯỜNG - 15.240.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
8 Quận 1 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG - 15.600.000 - - - - - - - Đất TM-DV đô thị
9 Quận 1 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG - 15.780.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
10 Quận 1 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG - 15.840.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
11 Quận 1 LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG - 16.860.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
12 Quận 1 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG - 17.120.000 - - - - - - - Đất TM-DV đô thị
13 Quận 1 HOÀ MỸ TRỌN ĐƯỜNG - 17.680.000 - - - - - - - Đất TM-DV đô thị
14 Quận 1 HỒ HẢO HỚN TRỌN ĐƯỜNG - 18.120.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
15 Quận 1 ĐỀ THÁM VÕ VĂN KIỆT - TRẦN HƯNG ĐẠO 18.180.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
16 Quận 1 TRẦN ĐÌNH XU TRỌN ĐƯỜNG - 18.720.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
17 Quận 1 ĐẶNG DUNG TRỌN ĐƯỜNG - 19.200.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
18 Quận 1 ĐẶNG TẤT TRỌN ĐƯỜNG - 19.200.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
19 Quận 1 TRẦN KHÁNH DƯ TRỌN ĐƯỜNG - 19.200.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
20 Quận 1 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG - 19.200.000 - - - - - - - Đất SX-KD đô thị
578 Trang 12345>»