11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo Đại học

Chủ đề   RSS   
 • #404311 28/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4202 lần


  11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo Đại học

  Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo đang dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

  Theo đó, các trường Đại học được đánh giá theo 7 mức từ hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí đến đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

  đánh giá chất lượng đào tạo Đại học

  Dưới đây là 11 tiêu chuẩn đánh giá:

  Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

  - Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.

  - Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả chuẩn đầu ra chung và chuẩn đầu ra chuyên biệt.

  - Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.

  Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo

  - Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật.

  - Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật.

  - Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.

  Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

  - Chương trình dạy học được thiết kế bám sát chuẩn đầu ra.

  - Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng.

  - Chương trình dạy học có cấu trúc và trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp.

  Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

  - Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan.

  - Các hoạt động dạy và học được thiết kế bám sát chuẩn đầu ra.

  - Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.

  Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học

  - Việc đánh giá kết quả học tập của người học bám sát chuẩn đầu ra.

  - Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số và cơ chế phản hồi) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học.

  - Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

  - Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập.

  - Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập.

  Tiêu chuẩn 6: Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học

  - Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

  - Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học được đo lường và giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

  - Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, cán bộ khoa học (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

  - Năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học được xác định và được đánh giá.

  - Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

  - Việc quản lý kết quả công việc của giảng viên, cán bộ khoa học (bao gồm cả chế độ thi đua, khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

  - Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, cán bộ khoa học được thiết lập, giám sát và so chuẩn để cải tiến chất lượng.

  Tiêu chuẩn 7: Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ

  - Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ hỗ trợ (cán bộ thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy, công nghệ thông tin và các cán bộ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

  - Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn cán bộ hỗ trợ để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

  - Năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ được xác định và được đánh giá.

  - Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ hỗ trợ được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

  - Việc quản lý kết quả công việc của cán bộ hỗ trợ (bao gồm cả chế độ thi đua, khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

  Tiêu chuẩn 8: Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học

  - Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật.

  - Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá.

  - Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học.

  - Có các hoạt động tư vấn học tập, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học.

  - Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học.

  Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

  - Có hệ thống phòng học, phòng làm việc với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

  - Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

  - Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

  - Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

  - Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.

  Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng

  - Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình đào tạo.

  - Việc thiết kế và phát triển chương trình đào tạo được thiết lập, được đánh giá và cải tiến.

  - Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được định kỳ rà soát và đánh giá để đảm bảo sự tương thích với chương trình và bám sát chuẩn đầu ra.

  - Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học.

  - Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ khác) được định kỳ đánh giá và cải tiến.

  - Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến.

  Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

  - Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được thiết lập, giám sát và so chuẩn để cải tiến chất lượng.

  - Thời gian tốt nghiệp trung bình được thiết lập, giám sát và so chuẩn để cải tiến chất lượng.

  - Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được thiết lập, giám sát và so chuẩn để cải tiến chất lượng.

  - Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được thiết lập, giám sát và so chuẩn để cải tiến chất lượng.

  - Mức độ hài lòng của các bên liên quan được thiết lập, giám sát và so chuẩn để cải tiến chất lượng.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

   
  3504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận