03 thay đổi cần chú ý về bảo hiểm thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #501789 10/09/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (766)
  Số điểm: 19624
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 689 lần


  03 thay đổi cần chú ý về bảo hiểm thất nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  1. Tăng mức hỗ trợ để duy trì việc làm cho người lao động (Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4):

  “1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.

  Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.”

  Quy định hiện hành là 1.000.000 đồng/người/tháng

  2. Bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 quy định về Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  3. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng mà người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

  4. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được đề nghị học nghề, hỗ trợ học nghề và hưởng chế độ bảo hiểm y tế.”

  3. Bỏ quy định về nội dung:

  - Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. (Khoản 2 điêu 20)

  - Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. (khoản 3 điều 22)

  -  Nộp lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, l và n Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và trong trường hợp chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định này (Khoản 11 Điều 30)

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

  Xem chi tiết tại file đính kèm

   

   
  1480 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận