Vấn đề về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Chủ đề   RSS   
 • #503572 28/09/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Vấn đề về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

  Vấn đề:

  Công ty có 3 cổ đông sáng lập: Công ty X có người đại diện cổ phần là ông A; các cổ đông khác là ông B và ông C. Các cổ đông này chưa góp đủ vốn nhưng ông C lại muốn chuyển nhượng cổ phần cho ông A. Có được không?

  Giải đáp:

  1.      Theo khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

  Như vậy, Nếu ông C (cổ đông sáng lập) muốn chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì trong vòng 03 năm đầu kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp ông C chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác. Trong trường hợp này, ông A chỉ là đại diện cổ phần cho cổ đông sáng lập là tổ chức, do đó ông A không phải là cổ đông sáng lập. Nếu ông C muốn chuyển nhượng cổ phần cho ông A thì phải được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

  2.      Theo quy định về mua cổ phần tại Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014:

  1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

  3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

  b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

  c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

  d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  Như vậy, tùy vào từng trường hợp của các cổ đông để căn cứ xác định số cổ phần được sở hữu, số cổ phần hết thời hạn thanh toán và không được sở hữu.

   

   
  3298 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận