ục III đối với trường hợp Miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết THÔNG TƯ 41/2017/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #487980 27/03/2018

  ục III đối với trường hợp Miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết THÔNG TƯ 41/2017/TT-BTC

   
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
  Ở PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN MẪU SỐ 01 THÔNG TIN QUAN HỆ LIÊN KẾT VÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
  Nhờ luật sư Tư vấn hướng dẫn ghi mục III đối với trường hợp Miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo mục a khoản 2 
  Cám ơn luật sư
   
  1351 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận