Trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên còn lại trong tranh chấp đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #392569 17/07/2015

  hchiquyen

  Male
  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên còn lại trong tranh chấp đất đai

  Trường hợp:

  Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B. Vậy theo quy định, ông Nguyễn Văn A có được trích sao hồ sơ của ông B không? Các quy định nào quy định?

  Mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ về pháp lý!

   
  27271 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #392571   17/07/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  hchiquyen viết:

  Trường hợp:

  Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B. Vậy theo quy định, ông Nguyễn Văn A có được trích sao hồ sơ của ông B không? Các quy định nào quy định?

  Mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ về pháp lý!

  Ông A làm đơn theo mẩu tại P Tài nguyên  MT của Huyện nào đó ...với điều kiện ông A  kèm chứng cứ có liên quan với A để xin trích tài liệu đó...

  http://THÔNG TƯ 09/2007/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #392612   17/07/2015

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7872
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 337 lần


  nguoitruongphu viết:

   

  Trường hợp:

  Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B. Vậy theo quy định, ông Nguyễn Văn A có được trích sao hồ sơ của ông B không? Các quy định nào quy định?

  Mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ về pháp lý!

  Ông A làm đơn theo mẩu tại P Tài nguyên  MT của Huyện nào đó ...với điều kiện ông A  kèm chứng cứ có liên quan với A để xin trích tài liệu đó...

  http://THÔNG TƯ 09/2007/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

  Thông tư này hết hiệu lực rồi nhé nguoitruongphu và việc kèm theo chứng cứ có liên quan đối với A để xin trích đo như ông tư vấn không chuẩn rồi.

   

  Theo quy định tại điều 11, 12 thông tư số 34/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

  Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

  1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

  Điều 12. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

  1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

  b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

  c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

  2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

  3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

  4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

  a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

  b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

  Mẫu phiếu yêu cầu:

  Mẫu số 01/PYC

  (Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  ………., ngày ….. tháng ….. năm ………

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……… Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển số …….. Số thứ tự ……………

  Người nhận hồ sơ
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

  Kính gửi: …………………………………………………………..

  1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:

  ..................................................................................................................................

  Đại diện là ông (bà) ……………………………. Số CMTND/Hộ chiếu .....................

  cấp ngày …../…../……. tại ……………………; Quốc tịch ........................................

  2. Địa chỉ: .................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  3. Số điện thoại ……………………; fax …………………; E-mail: ............................ ;

  4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số ………………………………, địa chỉ

  Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin):

  □ Thửa đất 1

  □ Người sử dụng đất 2

  □ Quyền sử dụng đất

  □ Tài sản gắn liều với đất

  □ Tình trạng pháp lý

  □ Lịch sử biến động

  □ Quy hoạch sử dụng đất

  □ Trích lục bản đồ

  □ Trích sao GCNQSDĐ

  □ Giao dịch đảm bảo

  □ Hạn chế về quyền

  □ Giá đất

   

  Tất cả thông tin trên

  5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

  .......................................................................................................................................

  6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ....................................... bộ

  □ Bản giấy sao chụp

  □ Gửi EMS theo địa chỉ

  □ Nhận tại nơi cung cấp

  □ Fax

  □ Lưu trữ điện tử USB, CD

  □ Email

  7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

   

   

  NGƯỜI YÊU CẦU
  (Ký, ghi rõ họ tên
  và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

   

  1 Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

  2 Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

  Bạn căn cứ vào những quy định trên để thực hiện nhé. 

  Trên đây là một vài trao đổi với bạn

  Trân trọng!

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  greenpc (11/01/2021)
 • #392793   18/07/2015

  Anlhk33-DLU viết:

   

  nguoitruongphu viết:

   

   

  Trường hợp:

  Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B. Vậy theo quy định, ông Nguyễn Văn A có được trích sao hồ sơ của ông B không? Các quy định nào quy định?

  Mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ về pháp lý!

  Ông A làm đơn theo mẩu tại P Tài nguyên  MT của Huyện nào đó ...với điều kiện ông A  kèm chứng cứ có liên quan với A để xin trích tài liệu đó...

  http://THÔNG TƯ 09/2007/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

   

   

  Thông tư này hết hiệu lực rồi nhé nguoitruongphu và việc kèm theo chứng cứ có liên quan đối với A để xin trích đo như ông tư vấn không chuẩn rồi.

   

   

  Đồng ý với bạn...

   
  Báo quản trị |  
 • #392942   20/07/2015

  hchiquyen
  hchiquyen

  Male
  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ý của mình muốn hỏi là ông A có được lục hồ sơ của ông B không chứ không phải là phiếu là mẫu nào? Mong nhận được tư vấn thêm và có căn cứ pháp lý rõ ràng hơn! Chân thành!

   
  Báo quản trị |  
 • #393000   20/07/2015

  tất nhiên là không, bạn chỉ có thể xin sao trích lục (tên, diện tích, hình thể) của gia đình bạn ở trên cấp quận, còn cấp xã phường chỉ có thể xin đc phiếu thông tin gồm: tên, diện tích

   
  Báo quản trị |  
 • #393162   21/07/2015

  hchiquyen
  hchiquyen

  Male
  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo quy định nào vậy? Bạn có thể cho mình xin căn cứ để mình có cơ sở hơn được không ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #393195   21/07/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn.

  Tôi thấy câu hỏi này bạn hỏi ở nhiều mục trên diễn đàn, nhưng có lẽ bạn chưa thỏa mãn với câu trả lời. Có 2 nguyên nhân:

  - Người trả lời chưa hiểu bạn nói "trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B" là hồ sơ gì? (hồ sơ nguồn gốc đất, hồ sơ chuyễn nhượng, cho tặng, thừa kế hay hồ sơ xác nhận về tình trạng nhà đất khi xem xét cấp giấy chứng nhận...)

  -Có những hồ sơ về nhà đất đơn thuần như vị trí, thửa đất, diện tích, có tranh chấp hay không...khác với HĐ chuyển nhượng, di chúc, tặng cho...là riêng tư, bí mật kinh doanh nên không phải ai cũng xin cấp được.

  Riêng ""trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B" thì chỉ khi nào tranh chấp đã được tòa án thụ lý thì đó mới là nguồn chứng cứ và đương sự được quyền yêu cầu cơ quan lưu giữ cung cấp; nếu không được thì có quyền đề nghị tòa án thu thập chứng cứ.

   Bạn hỏi khá tổng quát nên không thể trả lời cụ thể; nếu cần thì bạn cung cấp thêm thông tin: tranh chấp đang được cơ quan nào giải quyết và giải quyết theo thủ tục gì? Khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện để các thành viên hiểu ý bạn và trao đổi cụ thể thêm. Ở mỗi thủ tục giải quyết tranh chấp có quy định quyền và nghĩa vụ của các đương sự khác nhau.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  ntdieu (22/07/2015)
 • #393207   21/07/2015

  hchiquyen
  hchiquyen

  Male
  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trương hợp ông A đên cơ quan lưu trữ hồ sơ địa chính xin cung cấp hồ sơ của ông B với mục đích nộp Tóa án trong giải quyết tranh chấp. 

  Theo mình thì ông A chỉ được lục của ông A để nộp cho Tòa án chứ sao lại lục của ông B để chứng minh mình đúng,

  Còn về độ mật thì hồ sơ cấp giấy không nằm trong quy định độ mật, không được hộ gia đình, cá nhân yêu cầu bảo mật. có thể do họ không hiểu về vấn đề này, họ không được cơ quan chuyên môn hướng dẫn.

  Về hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ ở đây có:

  1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu.

  2. Hồ sơ biến động đất đai bao gồm: chuyển nhượng, tặng cho, cấp đổi,...

  Theo mình thma khảo thì đương sự được yêu cầu cung cấp chứng cứ, nhưng theo mình hiểu thì yêu cầu cung cấp chứng cứ của mình chứ sao yêu cầu cung cấp chứng cứ của bên còn lại. Nếu ai cũng vậy thì hóa ra ông này không lục của ông này mà là đi lục của ông kia thì loạn cào cào hêt rồi.

  Mong nhận được tư vấn thêm! Chân thành cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #393247   21/07/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn.

  Do tòa án đang giải quyết nên luật điều chỉnh là luật tố tụng dân sự:

  Điều 58. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

  2. Khi tham gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

  a) Cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

  b) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án;

  Do đó ông A là đương sự nên có quyền yêu cầu cơ quan lưu giữ chứng cứ cung cấp chứng cứ theo quy định trên.

  Điều 81. Chứng cứ

  Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp cho Toà án hoặc do Toà án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Toà án dùng làm căn cứ để xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự.

  Như vậy, chứng cứ là những gì có thật và “cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự.’ tức là có liên quan đến vụ án.

  Theo luật không có giới hạn đó là tài liệu của ông A hay ông B như bạn nghĩ. Mặt khác, ý tôi không phải nói đến tài liệu “mật” mà là không liên quan, riêng tư thì không phải ai cũng được cung cấp, phải là đương sự trong vụ án.

   
  Báo quản trị |  
 • #393371   22/07/2015

  hchiquyen
  hchiquyen

  Male
  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vậy theo bạn, điểm B Khoản 2 điều 18 Thông tư 04/2013/TT-BTNMT thi sao bạn?

   
  Báo quản trị |  
 • #395487   07/08/2015

  hchiquyen viết:

  Vậy theo bạn, điểm B Khoản 2 điều 18 Thông tư 04/2013/TT-BTNMT thi sao bạn?

  Thông tư trên.... không dùng .......trong quá trình tố tụng ..........mà ........chỉ trong lúc bình thường.......... không có tranh chấp.

   
  Báo quản trị |  
 • #393372   22/07/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Thông tư đó nói gì thì bạn ghi ra đi.

   
  Báo quản trị |  
 • #476990   02/12/2017

  thông tư này cũng hết hiệu lực rồi nhá

   
  Báo quản trị |  
 • #476991   02/12/2017

  bạn này nói đúng, nhưng theo quy định của pháp luật (quy định rõ tại thông tư 34/2014/TT-BTNMT) thì chỉ có ba trường hợp không cung cấp dữ liệu đất đai là: không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thứ hai là bí mật quốc gia, và thứ ba là thuộc phạm vi an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, mỗi nơi hiểu mỗi kiểu, chỗ cho trích lục mà k cần hỏi nhiều, chỉ yêu cầu bạn điền phiếu yêu câuf cc tt theo mẫu và hỏi bạn cần những gì họ sẽ cung cấp (toàn bộ ghi toàn bộ) cụ thể tại UBND quận Ninh Kiều Thành Phố cần Thơ là dễ nhất, còn những quận khác cũng ok nhưng chậm chạp hơn. Cá biệt những tỉnh khác sẽ k cho bạn, trừ khi bạn khiếu nại và thậm chí khởi kiện ra tòa họ mới cung cấp.

  Nhưng chung quy theo quy ddinhj của pháp luật là phải cung cấp ngoại trừ ba điều tôi nói ở trên. vấn đề được hay không là do người thực hiện có hiểu không, và mình có thể "làm cho họ hiểu được hay không"

   
  Báo quản trị |