Thuyết minh báo cáo tài chính với hàng nhận giữ hộ

Chủ đề   RSS   
 • #542583 31/03/2020

  Thuyết minh báo cáo tài chính với hàng nhận giữ hộ

  Đối với hàng hóa, tài sản của công ty thì phải thể hiện trên báo cáo tài chính và được cụ thể hóa tại thuyết minh báo cáo tài chính. Có một loại hàng hóa, vật tư cũng khá quan trọng là hàng hóa nhận giữ hộ thì cũng phải thể hiện trên thuyết minh báo cáo, nội dung phải thể hiện rõ số lượng, chủng loại, quy cách của từng loại sản phẩm.

  Cụ thể với trường hợp thuyết minh báo cáo tài chính đối với vật tư nhận giữ hộ được quy định tại phụ lục đính kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC, cụ thể thực hiện như sau:

  11. Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính

  a) Tài sản thuê ngoài (Chi tiết số lượng, chủng loại và các thông tin quan trọng khác đối với các tài sản thuê ngoài chủ yếu)

  b) Tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ).

  - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác.

  - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp.

  c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ).

  d) Nợ khó đòi đã xử lý.

  đ) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm,... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.

  e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính.”

  Về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo tài chính cũng như thuyết minh báo cáo tài chính được quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

   
  1349 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận