Thủ tục lập hồ sơ dự án kinh doanh bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #349233 09/10/2014

  Thủ tục lập hồ sơ dự án kinh doanh bất động sản

  Em đang làm đề tài lập một dự án kinh doanh bất động sản

  Dự án của em lập là dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp có nguồn vốnn nhà nước (là dự án nhà ở xã hội)

  Vậy cho em hỏi là Thủ tục lập hồ sơ dự án như thé nào ạ ?

  Em cảm ơn 

   
  10489 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #449351   13/03/2017

  Chào bạn! Dựa trên những thông tin bạn cung cấp, tôi xin có một số tư vấn như sau:

  Đối với dự án trong đề tài của bạn là dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn nhà nước bạn cần lưu ý những điều sau:

  Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  “Khoản 2 điều 4 chủ đầu tư xây dựng

  2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp xã, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.”

  “Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

  1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

  a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

  b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

  3. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác.”

   

  Thủ tục lập dự án xây dựng nhà ở xã hội.

  Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo qui định, cần thực hiện các công việc trước khi lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án:

  Chuẩn bị :

  -         Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

  -         Hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình nhà ở xã hội

  Để chuẩn bị được hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình nhà ở xã hội thì trước tiên bạn căn cứ vào luật xây dựng 2014  để:

  -Lập dự án đầu tư xây dựng

  “Điều 52. Lập dự án đầu tư xây dựng

  1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  2. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

  3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

  a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

  b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

  4. Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.”

  -Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

  Điều 53. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

  1. Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng.

  2. Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng.

  3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên.

  4. Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù hợp.

  5. Dự kiến thời gian thực hiện dự án.

  6. Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của dự án.”

  -Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

  “Điều 54. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

  1. Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

  a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

  b) Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);

  c) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

  d) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

  đ) Phương án kết nối hhạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;

  e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

  2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm:

  a) Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

  b) Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

  c) Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;

  d) Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

  đ) Các nội dung khác có liên quan.”

                                                         

  -Lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng

  “Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

  1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

  2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.”

   

  -Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án

  “Điều 56. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng     

  1. Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

  2. Hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm:

  a) Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư;

  b) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

  c) Các tài liệu, văn bản có liên quan.

  3. Nội dung thẩm định dự án theo quy định tại Điều 58 của Luật này.”

  Để nắm rõ hơn bạn có thể đọc Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó bạn căn cứ vào các quy định trong luật nhà ở 2014 cụ thể các điều 19, chương IV quy định về nhà ở xã hội;  và nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 59/2015/NĐ-CP, cụ thể các điều 7,8,9,13.

  Chuyên viên tư vấn: Lê Phụng Anh

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - DỰ ÁN BĐS | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |