Thông Tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, hướng dẫn chế độ Quản Lý,Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định.

Chủ đề   RSS   
 • #257884 26/04/2013

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Thông Tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, hướng dẫn chế độ Quản Lý,Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định.

  Thông Tư số45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, hướng dẫn chế độ Quản Lý,Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định.

  Một số lưu ý trong Thông Tư:

  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

  Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

  Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

  2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

  Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

  Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

  ..............................vv....

  Điều 14. Hiệu lực thi hành:

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

  2. Thông tư này thay thế Thông tư số203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:

  “k) Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

  3. Trường hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý tài sản cố định tại Thông tư này thì được trích khấu hao tài sản cố định để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

  4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

  Các bạn tải Thông Tư & phụ lục đính kèm Thông Tư ngay bên dưới.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  49962 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #259941   08/05/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Một số lưu ý khi thông tư số45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng & trích khấu hao TSCĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/06/2013 :

  1) Những tài sản cố định đang thực hiện theo thông tư203/2009/TT-BTC, nay không đáp ứng đủ điều kiện về NGUYÊN GIÁ TSCĐ theo thông tư mới (TT45/2013/TT-BTC) thì xử lý thế nào ? cách hạch toán ?

  Khoản 11, Điều 9 -TT45/2013/TT-BTC quy định :

  11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.

  Tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ quy định tại Điều 2 -TT45/2013/TT-BTC : có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Như vậy, từ ngày 10/06/2013, tất cả những TSCĐ của DN trước đây có Nguyên Giá TSCĐ trên 10 triệu nhưng nhỏ hơn 30 triệu thì giá trị còn lại của TSCĐ đó DN không thực hiện trích khấu hao nữa mà chuyển sang phân bổ dần vào chi phí sxkd của DN, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày 10/06/2013,

  Trong trường hợp này thì hạch toán kế toán thế nào ? Theo hướng dẫn hạch toán kế toán theo QĐ15/2006/QĐ-BTC :

  5. Đối với TSCĐ hữu hình dùng cho sản xuất, kinh doanh, nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 642 (Nếu giá trị còn lại nhỏ)

  Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

       Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

  2) Thời gian khấu hao TSCĐ đang thực hiện theo TT203/2009/TT-BTC, nay có thay đổi khung thời gian khấu hao TSCĐ theo thông tư45/2013/TT-BTC, vậy những tài sản cố định đang trích khấu hao theo khung thời gian KHTSCĐ theo TT203/2009/TT-BTC thì DN xử lý thế nào ?

  Tại mục 5- phần I- Phục Lục số 02 đính kèm TT45/2013/TT-BTC hướng dẫn :

  5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2013:

  a. Cách xác định mức trích khấu hao:

  - Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.

  - Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo công thức sau:

  Trong đó:

  T : Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định

  T1 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số203/2009/TT-BTC.

  T2 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số .../2013/TT-BTC.

  t1 : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định

  - Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố định) như sau:

  Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ

  =

  Giá trị còn lại của tài sản cố định

  Thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ

  - Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

  b. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:

  Ví dụ : Doanh nghiệp sử dụng một máy khai khoáng có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2011. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy khai khoáng này tính đến hết ngày 31/12/2012 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.

  - Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy khai khoáng là 480 triệu đồng.

  - Doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao của máy khai khoáng là 15 năm theo Phụ lục I Thông tư số      /2013/TT-BTC.

  - Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của máy khai khoáng như sau:

  Thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ

  = 15 năm x

  ( 1 -

  2 năm

  ) = 12 năm

  10 năm

  - Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 12 năm = 40 triệu đồng/ năm (theo Thông tư số      /2013/TT-BTC)

  Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 40 triệu đồng : 12 tháng = 3,333 triệu đồng/ tháng

  Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2024, doanh nghiệp trích khấu hao đối với máy khai khoáng này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 3,333 triệu đồng.

  3) Các bạn cần xem xét, đối chiếu kỹ khung thời gian khấu hao TSCĐ của TT203/2009/TT-BTC với khung thời gian khấu hao TSCĐ của TT45/2013/TT-BTC là có sự thay đổi nhiều ( phần nhiều là thay đổi thời gian tối đa ). Vì vậy, việc tính lại thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ sẽ thay đổi & kéo theo là mức trích khấu hao trung bình tháng của TSCĐ cũng thay đổi.

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 08/05/2013 06:16:35 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #261206   14/05/2013

  diepdiepdo
  diepdiepdo

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Cả nhà cho e hỏi chút ạh. bên e có mua một oto

  VD e hạch toán tn có đúng không ạh và e nộp báo cáo tài chính lâu rùi jo có sửa được không ạh

  khi mua về e hạch toan:

  N 211 : 500tr

  N133: 50tr

  N331: 550 tr

  khi  thanh toan qua NH

  N 331: 550 tr

  C 112: 550 tr

  Phí trước bạ e lại định khoản

  N 642:32tr

  C 333: 32tr

  N 333: 32 tr

  C 111: 32 tr

  và hàng tháng trích khấu hao lại lay nguyên giá chỉ có 500 tr thui

  các a chị giúp e với ạh ! e xin chân thành cám ơn :)

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn diepdiepdo vì bài viết hữu ích
  duytambinh (05/08/2013)
 • #261252   14/05/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  diepdiepdo viết:

  Cả nhà cho e hỏi chút ạh. bên e có mua một oto

  VD e hạch toán tn có đúng không ạh và e nộp báo cáo tài chính lâu rùi jo có sửa được không ạh

  khi mua về e hạch toan:

  N 211 : 500tr

  N133: 50tr

  N331: 550 tr

  khi  thanh toan qua NH

  N 331: 550 tr

  C 112: 550 tr

  Phí trước bạ e lại định khoản

  N 642:32tr

  C 333: 32tr

  N 333: 32 tr

  C 111: 32 tr

  và hàng tháng trích khấu hao lại lay nguyên giá chỉ có 500 tr thui

  các a chị giúp e với ạh ! e xin chân thành cám ơn :)

  Phí trước bạ bạn hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất KD là sai rồi bạn nhé !

  Phí trước bạ bạn phải ghi nhận vào NG của tài sản theo quy định tiết a, Khoản 1, Điều 4- TT203/2009/TT-BTC : Xác định nguyên giá của Tài Sản CĐ :

  Điều 4.Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

  1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

  a. TSCĐ hữu hình mua sắm:

   Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

  Bạn phải làm bút toán điều chỉnh, ghi giảm chi phí tài khoản 642 đã hạch toán, đồng thời hạch toán bổ sung lệ phí trước bạ vào NG TSCĐ đó & thực hiện trích khấu hao đúng quy định. Bạn hạch toán thẳng lệ phí trước bạ vào chi phí SXKD, sau này CQ Thuế xuống DN quyết toán thuế, họ sẽ loại khoản chi phí này ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  xuanngoc_kx (16/05/2013) diepdiepdo (21/05/2013) thaopika (11/06/2013) duytambinh (05/08/2013)
 • #262916   21/05/2013

  diepdiepdo
  diepdiepdo

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  vâng e  cám ơn nhé. nhưng từ năm 2011 bên e có vay ngân hàng tài sản đó. toàn bộ lãi vay e cho hết vào tài khoản chi phí tài chính có được không mợi ng.giờ e điều chỉnh lại chi phí và trích khấu hao bù có vấn đề j không ạh. e làm kế toán còn non xin mọi người giúp đỡ. e xin cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn diepdiepdo vì bài viết hữu ích
  duytambinh (05/08/2013)
 • #265735   31/05/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  diepdiepdo viết:

  vâng e  cám ơn nhé. nhưng từ năm 2011 bên e có vay ngân hàng tài sản đó. toàn bộ lãi vay e cho hết vào tài khoản chi phí tài chính có được không mợi ng.giờ e điều chỉnh lại chi phí và trích khấu hao bù có vấn đề j không ạh. e làm kế toán còn non xin mọi người giúp đỡ. e xin cám ơn!

  Chào bạn!

  ***** Tại đoạn 7 chuẩn mực số 16 chi phí đi vay ban hành và công bố theo Quyết định số165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định:

  “ 07. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực này”

  Điều kiện vốn hóa được quy định tại đoạn 13 chuẩn mực số 16 chi phí đi vay quy định:

  “13. Vốn hoá chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang được bắt đầu khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  (a) Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh;

  (b) Các chi phí đi vay phát sinh;

  (c) Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành”.

  2) Về chấm dứt việc vốn hoá:

   Tại đoạn 18 chuẩn mực số 16 chi phí đi vay quy định:

  “18. Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh”.

  Như vậy, bạn phải xem xem nếu CTY bạn vay tiền ngân hàng để mua sắm TSCĐ nhưng TSCĐ đó chưa hoàn chỉnh, chưa đi vào hoạt động thì chi phí lãi vay được hạch toán vào trị giá của TSCĐ đó (tức đủ đk vốn hóa.). Còn khi nào hạch toán chi phí lãi vay vào 635 thì bạn đọc đoạn 18 của CMKT số 16 mà tôi đã trích dẫn ở trên.

   

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  nhungtong8388 (05/07/2013) Diepdv (01/06/2013) duytambinh (05/08/2013)
 • #265750   31/05/2013

  hongthuytinh_ad
  hongthuytinh_ad

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2010
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 330
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Chị Vân ơi!  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/06/2013, như vậy, chỉ những tài sản đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ ngày 10/6/2013 trở đi mới xác định theo Thông tư này thôi đúng không ah?  Đối với những tài sản đã đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ ngày 02/01/2013 đến ngày 09/06/2013 thì có xác định lại thời gian khấu hao theo thông tư này không ạ? Vì  em thấy Phụ lục 02 của thông tư chỉ nhắc đến phần " Xác định mức trích khấu hao đối với những TSCĐ đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2013"!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongthuytinh_ad vì bài viết hữu ích
  duytambinh (05/08/2013)
 • #268798   12/06/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  hongthuytinh_ad viết:

  Chị Vân ơi!  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/06/2013, như vậy, chỉ những tài sản đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ ngày 10/6/2013 trở đi mới xác định theo Thông tư này thôi đúng không ah?  Đối với những tài sản đã đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ ngày 02/01/2013 đến ngày 09/06/2013 thì có xác định lại thời gian khấu hao theo thông tư này không ạ? Vì  em thấy Phụ lục 02 của thông tư chỉ nhắc đến phần " Xác định mức trích khấu hao đối với những TSCĐ đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2013"!

  Từ 10/6, những TSCĐ nào có NG<30 triệu, không đáp ứng tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ theo TT45/2013/TT-BTC thì sẽ chuyển toàn bộ giá trị còn lại của TS sang phân bổ dần vào CPSXKD.

  Từ1/1/2013->9/6/2013 TSCĐ nào có NG<30 triệu, đã trích khấu hao rồi thì phần đó để nguyên nhé, ko thực hiện xác định lại thời gian khấu hao. Bạn chỉ quan tâm phần NG còn lại của những TSCĐ < 30 triệu đến ngày 9/6 chưa khấu hao hết thì chuyển sang phân bổ dần vào CPSXKD thôi nhé.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  duytambinh (05/08/2013)
 • #268786   12/06/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


   Nội dung đính chính : Trước đây tại TT 45/2013/TT-BTC thì căn cứ vào ĐIỀU 2 để nhận biết những TSCĐ không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận, tại QĐ 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 đã đính chính lại thành ĐIỀU 3.

  Quyết Định số 1173/QĐ-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2013, đính chính TT số 45/2013/TT-BTC như sau :

  BỘ TÀI CHÍNH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ----------

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1173/QĐ-BTC

  -------------------------------------

   

  Hà Nội, ngày  21 tháng 5  năm 2013

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của  Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  ------------------------

   

   

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

  Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã h ội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

   

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:

   

  “11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.

   

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

   

   

  Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:

  TUQ. BỘ TRƯỞNG

  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

    cơ quan thuộc Chính phủ,

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,

    Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước

    các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Công báo;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ Tài chính;

  - Website Tổng cục Thuế;

  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

  - Lưu: VP, Cục TCDN.

  CHÁNH VĂN PHÒNG

   

  (đã ký)

   

   

   

   

   

  Nguyễn Đức Chi

   

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  duytambinh (05/08/2013)
 • #295425   05/11/2013

  Nhờ anh (chị) giúp đỡ cho em cách hạch toán TSCĐ khấu hao theo TT45 với. Năm 2012 Công ty em có mua một xe máy nguyên giá 20.200.000. Em khấu hao đến ngày 31/12/2012. Giá trị khấu hao là 2.749.447. Sang năm 2013 có thay đổi khấu hao theo thông tư mới, hiệu lực từ ngày 10/06/2013. Từ tháng 01 đến tháng 05/2013 em vẫn khấu hao bình thường theo TT 203. Giá trị hao mòn đến 31/05/2013 là 4.432.782. Giờ anh(chị) hạch toán tiếp giúp em theo TT mới với. Em hạch toán như thế này có đúng không ạ: 

  Nợ TK 242: 15.767.218

  Nợ TK 214: 4.432.782

  Có TK 211: 20.200.000 

  Còn làm bước hạch toán nào nữa không ạ. Em gái mới biết làm thuế nên chưa rành lắm mong anh chị giúp đỡ

   

   
  Báo quản trị |  
 • #305788   09/01/2014

  Xin lỗi mọi ngừoi, cho mình hỏi khác vấn đề 1 chút

  + Công ty Mình có đấu giá Quyền thuê dất. Trung đấu giá, Cty bồi thuong tài sản 1tỷ, hỗ trợ 2 tỷ

  hạch toán (ko đc khấu trừ vào tiền thuê dất): Nợ 241/Có1121: 3tỷ

  + Công trình trên đất mình phá dở hết vậy chi phí phá dở có đc đưa vào 241 luôn đc không?

  + Tiền thuê dất nộp hằng năm (ko đc miễn giảm) hạch toán vào đâu trong giai đoạn xây dựng? (hạch toán 242 phân bổ liền hay đưa vào 241)

   

   

   
  Báo quản trị |