Thông tư 130/2015/TT-BTC ngày 25 _8_ 2015 của BTC ửa đổi, bổ sung TT số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 H_dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Chủ đề   RSS   
 • #397965 29/08/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Thông tư 130/2015/TT-BTC ngày 25 _8_ 2015 của BTC ửa đổi, bổ sung TT số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 H_dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

  Thông tư 130/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2015  của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 Hướng dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2013/TT-BTC

  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau:

  “3. Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu mươi) tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu”.

  2. Bổ sung Khoản 3 Điều 14 như sau:

  “3. Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.”

  3. Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 25 như sau:

  “c) Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện”.

   

  Điều 2. Tổ chức thực hiên

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2015.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

  TRẦN XUÂN HÀ

   
  Nơi nhận:
   
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chù tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tình, TP trực thuộc TW;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Công báo, Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
  - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;
  - Các DNBH nhân thọ;
  - Lưu: VT, QLBH.
   
   
  4923 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận