Phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện

Chủ đề   RSS   
 • #501916 12/09/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện

  Cuối tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 24/2018/TT-BCT về phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương. Cụ thể, Phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện thực hiện như sau:

  - Xác định chi phí mua điện tại các địa bàn công ích theo công thức sau: CPMĐ = SL x G

  Trong đó:

  CPMĐ: Chi phí mua điện;

  SL: Sản lượng điện mua;

  G: Giá bán điện để cung cấp điện cho địa bàn công ích.

  - Phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định tại các địa bàn công ích

  - Phân bổ chi phí nhân công tại các địa bàn công ích bao gồm lương, các khoản trích theo lương và chi phí ăn ca được xác định như sau:

  + Chi phí nhân công trực tiếp: Theo chi phí nhân công thực tế tại địa bàn công ích.

  + Chi phí nhân công quản lý: Phân bổ cho từng địa bàn công ích theo tỷ lệ chi phí nhân công trực tiếp.

  - Phân bổ chi phí: Chi phí nhiên liệu, vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá tại các địa bàn công ích.

  Trên cơ sở chi phí nhiên liệu, vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá, tính toán phân bổ các khoản mục chi phí này cho các địa bàn công ích theo tỷ lệ % phân bổ khấu hao tài sản cố định của từng địa bàn công ích (như tính toán ở Điểm b Khoản 2 Điều này) so với tổng chi phí khấu hao.

  - Phân bổ chi phí: Dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác, phát triển khách hàng tại các địa bàn công ích

  Trên cơ sở các khoản mục chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác, phát triển khách hàng được xác định, tính toán phân bổ các khoản mục chi phí này cho từng địa bàn công ích theo số lượng khách hàng của từng địa bàn công ích so với tổng số lượng khách hàng.

  Thông tư 24/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 9/10/2018.

   
  1520 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận