Phòng văn hóa??

Chủ đề   RSS   
 • #8014 25/03/2009

  nguyentung

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:23/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phòng văn hóa??


  Luật sư có thể cho em hỏi về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, và nó được quy định trong văn bản nào và có thể gỏi cho em số đó. .

  Kính mong luật sư trợ giúp.xin chan thành cám ơn luật sư!
   
  4695 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #8015   25/03/2009

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Phòng văn hóa

   

   

   

  #6600cc; font-family: arial;">Chào bạn.

  #6600cc;"> 

  #6600cc;">I. Vị trí và chức năng chung:

  #6600cc;">

  #6600cc; font-family: arial;">1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận/huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND huyện), có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông (báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh, phát lại truyền hình, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc;">II. Nhiệm vụ và quyền hạn chung:

  #6600cc;">

  #6600cc; font-family: arial;">1. Trình UBND huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; quy hoạch; kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">4. Về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch:

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">4.1. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá, xã, phường, thị trấn, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">4.2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">4.3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị tr��n.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">4.4 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">4.5 Tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực gia đình.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">5. Về lĩnh vực thông tin và truyền thông:

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">5.1. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial; letter-spacing: -0.3pt;">5.2. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, phát lại truyền hình.

  #6600cc; font-family: arial; letter-spacing: -0.3pt;">

  #6600cc; font-family: arial; letter-spacing: -0.3pt;">5.3. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND huyện.

  #6600cc; font-family: arial; letter-spacing: -0.3pt;">

  #6600cc; font-family: arial;">5.4. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">5.5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản. 

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">5.6. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở, phát thanh và phát lại truyền hình; hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

  #6600cc; font-family: arial;">5.7. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">6. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý thông tin và truyền thông của phòng theo quy định của pháp luật.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">8. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">9. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Tùy vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương mà UBND quận/huyện giao thêm (hoặc bớt) nhiệm vụ và quyền hạn cho Phòng văn hóa.

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Bạn có thể vào thuvienphapluat để tham khảo thêm các văn bản có liên quan:

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNVngày 30/6/2008 của liên bộ Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

  #6600cc; font-family: arial;">

  #6600cc; font-family: arial;">Một số ý trao đổi cùng bạn.

  #6600cc; font-family: arial;">Thân.

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: